زهرا حاج‌ابراهیمی

Sample image

رتبه‌ی علمی: استادیار

دکتری: زیست شناسی-ژنتیک مولکولی، تربیت مدرس، 87

عنوان رساله: 

 

کارشناسی‌ارشد: زیست شناسی-ژنتیک مولکولی، تربیت مدرس، 81

عنوان پایان نامه: 

 

کارشناسی: زیست شناسی عمومی-زیست شناسی عمومی، شهید بهشتی،  78

 عنوان پروژه: 

 

آدرسی google scholar

پست‌الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

وبگاه: http://ari.ac.ir/hajebrahimi

شماره تماس: 

 


زمینه‌های تحقیقاتی 

 • زیست فضا- مظالعات زیستی در شرایط بی وزنی
 • تمایز سلول های بنیادی و مهندسی بافت
 • سرطان

 

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله: 

1- Farid Ebnerasuly, Zahra Hajebrahimi, Seyed Mehdi Tabaie, Mojtaba Darbouy, Simulated microgravity condition alters the gene expression of some ECM and adhesive molecule in Adipose Derived Stem Cells (ADSCs), microgravity Science and technology , 2016, (in press).

2-  Vajiheh Zarrinpour, Zahra Hajebrahimi, Mojtaba Darbouy, Expression Pattern of neurotrophins and their receptors during neuronal differentiation of adipose derived-stem cells in simulated microgravity condition, Iranian journal of medical science, 2016, (in press).

3- Houri Edalat, Seyed Javad Mowla, Vahid Pirhajati, Mansoureh Movahedin, Mahmoud Tavallaei, and Zahra Hajebrahimi. Exogenous expression of NT-3 and Trk-C genes in bone marrow stromal cells elevated the survival rate of the cells in the course of neural differentiation. Cellular and Molecular Neurobiology, 2016 (in press).

4- Houri Edalat, Zahra Hajebrahimi, Vahid Pirhajati, Mansoureh Movahedin, Mahmoud Tavallaei, Mohammad-Reza Soroush and Seyed Javad Mowla. Transplanting P75-suppressed bone marrow stromal cells promotes functional behavior in a rat model of spinal cord injury. Iranian Biomedical Journal, 2013, 17 (3), 140-145

5- Houri Edalat, Zahra Hajebrahimi, Mansoureh Movahedin, Mahmoud Tavallaei, Sara Amiri, Seyed Javad Mowla. P75 NTR suppression in rat bone marrow stromal stem cells signification reduced their Rate of apoptosis during neural differentiation. Neuroscience Letters, 2011, 498:15–19.    

6- Zahra Hajebrahimi, Seyed Javad Mowla, Mansureh Movahedin, Mahmoud Tavallaei. Gene expression alterations of neurotrophins, their receptors and prohormone convertases in a rat model of spinal cord contusion. Neuroscience Letters, 2008, 441:261–266. 

7- Sara Amiri, Mansoureh Movahedin, Seyed Javad Mowla, Zahra Hajebrahimi and Mahmoud Tavallaei. Differential gene expression and alternative splicing of surviving following mouse sciatic nerve injury. Spinal cord journal, 2009, 47(10): 739-744. 

8- Noori-Daloii MR, Hajebrahimi Z., Najafi L, Mesbah-Namin SA, Mowjoodi A, Mohammad Ganji S, Yekaninejad MS, Sanati MH. A comprehensive study on the major mutations in glucose-6-phosphate dehydrogenase-deficient polymorphic variants identified in the coastal provinces of Caspian Sea in the north of Iran. Clin Biochem, 2007, 40(9-10):699-704.

9- M.R. Noori-Daloii, L. Najafi, Sh. Mohammad-Gangi, Z. Hajebrahimi, M.H. Sanati. Molecular identification of mutation in G6PD gene in patients with favism in Iran. Journal of Physiology and Biochemistry, 2004, 60(4):273-274.

10- M.R. Noori-Daloii, Z. Hajebrahimi, L. Najafi, Sh. Mohammad-Gangi, M. Sadeghizadeh, M.H. Sanati. Molecular identification of the most prevalent mutation of G6PD gene in deficient patients in state of Gilan. Journal of Sciences Islamic Republic of Iran, 2003, 14(4):327-331.

11- Sara Amiri, Mansoure Movahedin, Seyed Javad Mowla, Zahra Hajebrahimi, Evaluating surviving gene expression changes in adult mice with sciatic nerve injury. Medical journal of modares, 2007, 10: 51-60.

12- M.R.Noori-Daloii, Z.Hajebrahimi. Stem cell.  Teb va tazkiye journal, 1384, 14:61-74.

13- M.R.Noori-Daloii, Z.Hajebrahimi. Mitochondrial gene therapy. Medical science of Tehran university journal, 1384, 63(10): 791-813.

14- M.R.Noori-Daloii, Z.Hajebrahimi. Pharmacogenetics: its progress and future insight. Razi journal, 1383, 15(5):19-35.

15- هما دادگرنیا و زهرا حاج ابراهیمی، تأثیر شرایط بی وزنی بر روي بیان ژن گیرنده 2 فاکتور رشد اندوتلیال عروق در سلول هاي اندوتلیال ورید بند ناف انسان، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال 19، شماره 2، اردیبهشت 1395. 

16- هما دادگرنیا و زهرا حاج ابراهیمی، کاهش بیان ژنهای Tie1 و VCAM-1 در شرایط بی‌وزنی: استراتژی جدید برای مطالعه و درمان بیماری تصلب‌شرائین، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، پذیرفته شده برای چاپ

17- زهرا حاج ابراهیمی، هاجر سلطانی، مائده عربیان مائده، سیما نصری و ناهید ابوطالب، پاسخ انقباضی آئورت سینه‌ای به بی‌وزنی پاهای عقبی در موش صحرایی، مجله علوم پزشکی رازی، دوره 22، شماره 130، فروردین 1394. 

18- زهرا حاج ابراهيمي، لیلا علی دوست، مائده عربیان، احسان علوی، محمد ابراهیمی، محسن بهرامی،  بررسی اثرات ناشی از هایپرگراویتی و استرس پرتاب بر عملکرد رده‌های سلولی مختلف در کاوشگر، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم وفناوری فضایی، جلد6، شماره 4، زمستان 1392

19- پروین اسلامی، زهرا حاج ابراهیمی، غلامرضا منشئ ، اثر بخشي شيوه درماني واقعيت مجازي بر كاهش هراس از پرواز در افراد مبتلا به هراس از پرواز، مجله علمی پژوهشی مطالعات روانشناسی بالینی، زمستان 1392.

 

کنفرانس:

1- Dadgarnia H, Hajebrahimi Z, Microgravity condition effect on expression of VEGFR-2 gene in Human Umbilical Vein Endothelial cells, 3rd international congress of biology and ecology, 22 Aug 2015, Tehran, Iran (Oral). 

2- Hajebrahimi Z, Alidoust L, Arabian M, Ebrahimi M, Physiology responses of Rhesus monkeys to vibration, COSPAR 2014, 2-10 Aug 2014,  Moscow, Russia (Poster).

3- Zahra Hajebrahimi, Hajar Soltani, Maedeh Arabian, Sima Nasri, Nahid Aboutaleb, Thoracic Aorta Contracting Response to Microgravity Simulation: Role of L- Type Calcium Channels, International Conference on Life Science & Biological Engineering, 7-9 July 2013, Osaka, Japan (oral). 

4- Hajar Soltani, Zahra Hajebrahimi, Maedeh Arabian, Sima Nasri, Nahid Aboutaleb, Thoracic aorta contracting response to acute microgravity simulation in rats, 21st International Iranian Congress of Physiology and Pharmacology, 23-27 Aug 2013, Tabriz, Iran(oral).

5- Shiva Nasiraei-Moghadam, Kazem Parivar, Abolhasan Ahmadiani, Mansoureh Movahhedin, Zahra Hajebrahimi, Mohammad-Reza Vaez-Mahdavi, Effect of food deprivation and inequality on oxidative stress markers in rat testis and melatonin Treatment, 21st International Iranian Congress of Physiology and Pharmacology, 23-27 Aug 2013, Tabriz, Iran (oral).

6- Zahra Hajebrahimi. Mansoureh Movahedin, Seyed Javad Mowla, Artificial Overexpression of NT3 and Its Receptor TrkC in bone marrow stromal cells, European Society of Human Genetics (ESHG 2012), 23-26 June 2012, Nurnberg, Germany (poster).

7- Zahra Hajebrahimi. Role of hypergravity and microgravity in the differentiation of bone marrow stromal cells. 8th Royan International Congress on Stem Cell Biology & Technology, 5-7 Sep 2012, Tehran, Iran, (poster).

8- Zahra Hajebrahimi, Mansoureh Movahedin, Seyed Javad Mowla. Introducing NT3 and TrkC genes by electroporation technique in rat bone marrow stromal cells. Malaysia International Biological Symposium, 11-12 July 2012, Malaysia (poster). 

9- Hajebrahimi Z, Arabian M, Alidoust L, Najafi L, Ebrahimi M. Cardiac responses of Rhesus monkeys to hypergravity. 39th COSPAR Scientific Assembly, 14-22 July 2012, Mysore, India (Oral).  

10- Hajebrahimi Z, Arabian M, Alidoust L, Najafi L, Ebrahimi M. The role of antioxidant diet in protection from cosmic rays radiation. 39th COSPAR Scientific Assembly, 14-22 July 2012, Mysore, India (poster). 

11- Houri Edalat, Zahra Hajebrahimi, Vahid Pirhajati, Mahmoud Tavalaei, Mansoureh Movahedin, Seyed Javad Mowla. Transcriptional of genetically modified bone marrow stromal cells promotes functional behavior in a rat model of spinal cord injury. Basic and Clinical Neuroscience Congress, 7-9 Nov 2012, Tehran, Iran (oral). 

12- Z. Hajebrahimi, H. Edalat, M. Tavallaei, M. Movahedin, S. Amiri, S.J. Mowla. Transplantation of P75 down-regulated rat bone marrow stromal cells promotes functional behavior in a rat model of spinal cord injury. The 12th International Congress of Human Genetics and the American Society of Human Genetics 61st Annual Meeting, 11-15 October 2011, Montreal, Canada (poster).

13- Hajebrahimi Z, Arabian M, Alidoust L, Najafi L, Firoozi M, Ebrahimi M. Astronaut Protection From Cosmic Rays by Dietary Manipulations. The 1st MEFOMP International Conference of Medical Physics, Shiraz, Tehran, 2-4 Nov  2011 (Poster), J Biomed Phys Eng 2011; 1(Suppl 1).

14-  M. Firoozi, Z. Hajebrahimi, M. Ghaffar Poor, K. Bidoki, M. Hooshmand. The Prevalence mutation of PTEN gene (7, 8 exones) in colorectal carsinoma (CRC) in Iranian patient`s. European Society of Human Genetics (ESHG 2011), 28-31 May 2011, Amsterdam, The Netherlands (poster).

15- M. Firoozi, L. Alidoust  Masouleh, M. Ghaffarpoor,  Z. Hajebrahimi,  M. Arabian,  L. Najafi,  N. Salim,  K. Bidoki,  M. Houshmand. Mutation analysis exones 7, 8 & 9 of PTEN gene in Iranian colorectal cancer. The 12th International Congress of Human Genetics and the American Society of Human Genetics 61st Annual Meeting, 11-15 Oct 2011, Montreal, Canada (Poster).

16- M. Arabian, M. Gharib Naseri, M. Badavi, A. Ahangarpour, Z. Hajebrahimi, M. Firoozi.  Vasorelaxant and hypotensive effects of Allium cepa peel hydroalcoholic extract in rat. Vascular & Smooth Muscle Physiology Themed Meeting, 6-8 Dec 2011, Edinburgh, England (Poster).

17- Houri Edalat, Zahra Hajebrahimi, Vahid Pirhajati, Mahmoud Tavallaei, Mansoureh Movahedin, Seyed Javad Mowla. Transplantation of P75 down-regulated rat bone marrow stromal cells promotes functional behavior in a rat model of spinal cord injury. 16th National and 4th International Conference of Biology, September 14-16, 2010, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran (poster)

18- Sara Amiri, Mansoure Movahedin, Zahra Hajebrahimi, Mowla SJ. Survivin is differentially expressed and spliced during the course of regeneration of damaged Sciatic nerve in mice. Eighteenth Meeting of the European Neurological Society. 7 – 11 June 2008, Nice, France (poster).

19- Zahra Hajebrahimi, Mahmoud Tavallaei, Mansoure Movahedin, Sara Amiri, and S. Javad Mowla. Differential expression of neurotrophins, their receptors and pro-protein convertases during regeneration of dissected Sciatic nerve. The 4th National Congress on Spinal Cord Injuries. 20 June 2007, Tehran, Iran (oral).

20- Zahra Hajebrahimi. Differential expression of neurotrophins and their receptors during regeneration of dissected Sciatic nerve. The 9th Iran congress of biochemistry and 2th National Congress of biochemistry and molecular biology, 29 Oct- 1 Nov 2007, Shiraz, Iran (Poster).

21- Sara Amiri, Mansoure Movahedin, Mowla SJ, Zahra Hajebrahimi. Differential Expression of Survivin Variants during the course of regeneration in injured sciatic nerves. The Second International Symposium on Molecular Technology and Cell Death. 26-28 June 2007, Tehran, Iran (poster).

22- Sara Amiri, Mansoure Movahedin, S. Javad Mowla, Zahra Hajebrahimi. Evaluating Survivin gene expression changes in adult mice with sciatic nerve injury. 2007 The 4th National Congress on Spinal Cord Injuries. 20 June. Tehran, Iran (poster).

23- Zahra Hajebrahimi, Mohammad Marandi, Jafar Jafarnejad, Mansoure Movahedin, Javad Mowla, Comparative profiling of the gene expression of neurotrophins, their receptors and pro-protein convertases in brain, spinal cord and neurally differentiated bone marrow stromal stem cells. 14th and 2th International Conference of Biology, Tarbiat Modares University, 29-31 Aug 2006, Tehran, Iran (poster).

24- Leila Najafi, Zahra Hajebrahimi, Leila Alidoust , Mohammad Hossein Somi, Maryam Firoozi, Mohammad reza Zali, The frequency of IL-2, IL-6 and Interferon gamma genes polymorphisms in Hepatitis B patients in Iran. European Human Genetics Conference (ESHG), 6-9 May 2006, Amsterdam, The Netherlands (poster).

25- Leila Alidoust, Leila Najafi, Zahra Hajebrahimi, Mohammad Hossein Somi, Mohammad reza Zali, The Mannose-Binding Lectin Gene Polymorphisms in Patients with Chronic Hepatitis B and Spontaneously Recovered: A case control study. European Human Genetics Conference (ESHG), 6-9 May 2006, Amsterdam, The Netherlands (poster).

26- Zahra Hajebrahimi, Leila Najafi, Leila Alidoust,  Mohammad hossein Somi, Maryam Zafarghandi, Mohammadreza Agah, Mohammad reza Zali,; Tumor Necrosis Factor-alpha (TNF-alpha) gene promoter polymorphisms (-308, -857, -863, -1031) among Iranian patients with chronic HBV and spontaneously recovered subjects. 13Th United European Gastroenterology Week (UEGW), 15-19 Oct 2005, Copenhagen, Denmark (poster).

27- Zahra Hajebrahimi, Leila Najafi, Leila Alidoust,  Mohammad Hossein Somi, Maryam Zafarghandi, Mohammadreza Agah, Mohammad reza Zali. Tumor Necrosis Factor-alpha (TNF-alpha) gene promoter polymorphisms in patients with chronic HBV and spontaneously recovered among Iranian population. 70th Annual Scientific Meeting American College of Gastroenterology (ACG); October 28 – November 2 2005, at the Hawaii Convention Center in Honolulu, Hawaii (poster).

28- Zahra Hajebrahimi, Leila Najafi, Leila Alidoust,  Mohammad Hossein Somi, Maryam Zafarghandi, Mohammadreza Agah, Mohammad reza Zali. Tumor Necrosis Factor-alpha (TNF-alpha) gene promoter polymorphisms in patients with chronic HBV and spontaneously recovered among Iranian population. The 5th Iranian International Congress of  Gastroenterology and Hepatology (ICGH5), 15-16 Dec 2005, Tehran, Iran, (poster).

29- Leila Najafi,  Zahra Hajebrahimi, Leila Alidoust , Mohammad Hossein Somi, Maryam Zafarghandi, Maryam Firoozi, Mohammad reza Agah, Mohammad reza Zali. The frequency of IL-2, IL-6 and Interferon gamma genes polymorphisms in Hepatitis B patients in Iran. The 5th Iranian International Congress of Gastroenterology and Hepatology (ICGH5), 15-16 Dec 2005, Tehran, Iran (poster).

30- L.Najafi, Z.Hajebrahimi, M. Somi, M. Agah, M.Zafarghandi and M.Zali. Frequency of Interleukin-2 gene promoter polymorphism at position -330 among Iranian patients with chronic hepatitis B infection in Iran. European Human Genetics Conference (ESHG).7-10 may 2005, Prague, Czeck Republic (poster).

31- Leila Alidoust,   Zahra Hajebrahimi, Leila Najafi, Mohammad Hossein Somi, Maryam Zafarghandi, Mohammadreza Agah, Mohammad reza Zali. No Association between Mannose-Binding Lectin Gene Polymorphisms in Patients with Chronic Hepatitis B and Spontaneously Recovered among Iranian Population. 70th Annual Scientific Meeting American College of Gastroenterology (ACG); October 28 – November 2 2005, at the Hawaii Convention Center in Honolulu, Hawaii (poster).

32- Leila Alidoust, Leila Najafi,  Zahra Hajebrahimi,  Mohammad Hossein Somi, Mohammad reza Agah, Mohammad reza Zali. Mannose-Binding Lectin Genotype influences recovery from Hepatitis B virus infection. The 5th Iranian International Congress of Gastroenterology and Hepatology (ICGH5), 15-16 Dec 2005, Tehran, Iran (poster).  

33- M.H. Somi, L Najafi, Z. Hajebrahimi, B. Noori.N, M R Agah, S. Ansari, S. Zand, S. Amini, M.R. Zali. Tumor Necrosis Factor-alpha (TNF-alpha) gene promoter polymorphism at position -308 frequency among patients with chronic HBV and spontaneously recovered subjects. 2nd International Congress of From BED to Bench (FBB) and 4th Iranian International Congress of  Gastroenterology and Hepatology (ICGH), 5-7 Dec 2004, Tehran, Iran (poster).

34- M.R. Noori-Daloii, Z. Hajebrahimi, L. Najafi, Sh. Mohammad-Gangi, M. Sadeghizadeh, M.H. Sanati. Molecular identification of the most prevalent mutation of G6PD gene in deficient patients in state of Gilan and Golestan. 11th Biology Conference of Iran, 23-25 Aug 2003, Uremia University, Iran (Oral).

35- M.R. Noori-Daloii, Z. Hajebrahimi, L. Najafi, Sh. Mohammad-Gangi, A. Mesbah-Namin, M. Sadeghizadeh, M.H. Sanati. Determination of mutations in G6PD gene in northern parts of Iran. European Human Genetics Conference (ESHG), 3-6 May 2003, Birmangham, England, (poster).

36- M.R. Noori-Daloii, Z. Hajebrahimi, L. Najafi, Sh. Mohammad-Gangi, M. Sadeghizadeh, M.H. Sanati. Distribution of G6PD mutation in Iran-states of Gilan and Golestan. United Arab Emirates University (UAE), International Genetics Congress, 9-11 Dec 2003, Dubai (poster). 

37- M.R. Noori-Daloii, L. Najafi, Z. Hajebrahimi, Sh. Mohammad-Gangi, M. Sadeghizadeh, M.H. Sanati. Detecting the most prevalence of mutation in G6PD gene in Gilan and Golestan provinces of Iran. 2nd Iranian Congress of Genetic Disorders & Disabilities, Nov 2002, Tehran, Iran (oral).

 

38- زهرا حاج ابراهیمی، محمد ابراهیمی. القای تغییرات اپی‌ژنتیک توسط تشعشعات یونیزان. دومين كنفرانس ملي تشعشات فضايي، 26 الی 28 دی ماه 1391، تهران، ایران، مقاله کامل، سخنرانی.

39- زهرا حا ج ابراهيمي، مائده عربيان، ليلا عليدوست، ليلا نجفي، احسان علوي. تهديدحيات فضانوردان توسط پرتوهاي كيهاني و راهكارهاي مقابله با آنها، ، اولین هم انديشي بررسي تشعشعات فضايي، اثرات و راهكارهاي مقابله با آنها، مقاله كامل، سخنرانی، تهران، ايران، 18 آذر 1389.

40-  زهراحاج ابراهيمي، مائده عربيان، ليلا نجفي، مريم فيروزي، نقش فناوري هاي فضايي در ارتقاء دانش زيست پزشكي، نقش فناوري هاي نوين در ارتقاي زندگي انسان (فرصت ها و چالش ها)، خليج فارس كيش، ايران، مقاله كامل، 30 بهمن و اول اسفند 1389

41-  حوري عدالت، زهرا حاج ابراهیمی، وحید پیرحاجاتی، محمود تولایی، منصوره موحدین، سید جواد مولی،بهبود عملکرد موشهاي صحرایی مبتلا به ضایعات نخاعی در اثر پیوند سلولهاي استرومایی مغز استخوان بیان کننده siRNA ژن P75، شانزدهمین کنفرانس سراسري و چهارمین کنفرانس بین المللی زیستشناسی ایران، مشهد، ايران، 23-25 شهريور1389. 

42- زهرا حاج ابراهیمی ، مائده عربیان ، لیلا علیدوست ، لیلا نجفی ، کامران رئیسی ، محمد ابراهیمی, 17 کنفرانس سراسری و 5 کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران, بررسی سیستم قلبی عروقی میمون نژاد رزوس در شرایط هایپرگراویتی, کرمان، شهریور 1391، ایران

43- زهرا حاج ابراهیمی ، لیلا علیدوست ، مائده عربیان، لیلا نجفی ، محمد ابراهیمی، محسن بهرامی, 17 کنفرانس سراسری و 5 کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران, بررسی سیستم قلبی عروقی میمون نژاد رزوس در شرایط هایپرگراویتی, کرمان، شهریور 1391، ایران

44- زهرا حاج ابراهیمی، تحلیل پارامترهای زیستی تله متری شده در کاوشگر پیشگام، اولین کنفرانس تله مدیسین، تهران، ایران، 17 الی 18 بهمن 1391 (سخنرانی). 

45- مائده عربيان، زهراحاج ابراهيمي، لیلا علیدوست لیلا،حلیمه حسن پور، ليلا نجفي، ایمنی زیستی فضانوردان در برابر تشعشعات فضایی، هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، 15 الی 17 تیرماه 1392، تهران (پوستر). 

46- لیلا علیدوست ،زهراحاج ابراهيمي، مائده عربيان، ليلا نجفي، حلیمه حسن پور، میکروبیولوژی و ایمنی زیستی در فضا، هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، 15 الی 17 تیرماه 1392، تهران (پوستر). 

47- حلیمه حسن پور، زهراحاج ابراهيمي، لیلا علیدوست لیلا،مائده عربيان، کشت گیاهان در فضا و نقش آن در ایمنی فضانوردان، هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، 15 الی 17 تیرماه 1392، تهران (پوستر). 

48- زهرا حاج ابراهیمی، لیلا علیدوست لیلا،مائده عربیان، حمید خیاط زاده، ناپایداری ژنومی ناشی از پرتوها به علت اختلال در میتوکندری و افزایش گونه های فعال اکسیژن، سومین کنفرانس ملی تشعشعات فضایی ایران، 3 الی 5 دی ماه 1392، تهران (پوستر). 

49- لیلا علیدوست لیلا،مائده عربیان، زهرا حاج ابراهیمی، حمید خیاط زاده، اثرات توام پرتوها و شرایط بی وزنی فضا بر ساختارهای زیستی، سومین کنفرانس ملی تشعشعات فضایی ایران، 3 الی 5 دی ماه 1392، تهران (پوستر).

50- مائده عربیان، لیلا علیدوست،زهرا حاج ابراهیمی، حمید خیاط زاده، پاتوفیزیولوژی اختلالات ناشی از پرتودرمانی در مغز، سومین کنفرانس ملی تشعشعات فضایی ایران، 3 الی 5 دی ماه 1392، تهران (پوستر).

51- زهرا قربانی، زهرا حاج ابراهیمی، وجیهه زرین پور، بررسی تاثیر بی وزنی بر بیان ژن ماتریکس متالو پروتئیناز 15 و مهار کننده آن در رده سلولی سرطان سینه، دومین همایش ملی علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، 29-30 اردیبهشت 1395 (پوستر).

52- آزاده یوسفی، زهرا حاج ابراهیمی، بررسی تاثیر بی وزنی بر میزان مرگ سلولی در رده سلولی سرطان سینه ، دومین همایش ملی علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، 29-30 اردیبهشت 1395 (پوستر).

53- الناز رضایی، فاطمه حسینی، زهرا حاج ابراهیمی، وجیهه زرین پور، فرید ابن رسولی، بررسی تاثیر بی وزنی بر رشد و چرخه سلولی در رده سلولی سرطان سینه، دومین همایش ملی علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، 29-30 اردیبهشت 1395 (پوستر).

 

اختراع:

 • Generating genetically engineered bone marrow stromal stem cells with reduced rate of cell death after induction. Australian Government, IP Australia. شهریور 87

 

فعالیت‌های اجرایی

 • مدیر گروه فیزیولوژی فضایی  - از آبان 1394

 

پروژه‌های انجام‌شده

 پروژه‌های پژوهشی

 • مطالعه رشد گیاهان بومی ایران در شرایط شبیه سازی بی وزنی برنامه پژوهشی مشترک با دفتر امور فضایی سازمان ملل- دکتر قناتی- 94-1395
 • تحقیقات کشت سلولی در جاذبه ناچیز آزمایشگاهی - علیدوست، عربیان - 1390
 • بررسی نقش بی وزنی در عملکرد کانال های کلسیمی عضله صاف آئورت ایزوله در موش صحرایی - سلطانی-  عربیان -1391
 • تست و مطالعه موردی کشت سلول در شرایط شبیه سازی بی وزنی با دستگاه کلینواستت - علیدوست، عربیان، خیاط زاده، جانملکی - 1391
 • بررسی شیوع اختلالات سیستمی ناشی از استفاده از شبیه سازهای پرواز در خلبانان و کمک خلبانان -1388
 • بررسي تغييرات بياني ژن ها در بافت قلبي عروقي در شرايط بي وزني در موش صحرايي - 94-1395
 • بررسي تغييرات بياني ژن هاي مارکر رگزايي در موش صحرايي در شرايط بي وزني - 94-1395
 • اثر بی وزنی بر روی الگوی بیان ژنی سلول های پیش ساز اندوتلیال - وجیهه زرین پور- 1394

پروژه‌های صنعتی

 • آماده سازی و آموزش موجود زنده کاوشگر D1 - علیدوست  ، عربیان - 1392
 • تحقیقات علمی زیست جانوری فضاپیمای E1 - علیدوست ، عربیان - 1393
 • اماده سازی زیرساخت ها و فراهم سازی مقدمات آموزش فضانوردان ایرانی - علیدوست ، عربیان ، ظهراب زاده ، خالقی زاده ، خیاط زاده ، برهمت ،  - 1393
 • طراحی و راه اندازی آزمایشگاه زیست پزشکی فضایی  - علیدوست ، عربیان ، نجفی - 90 ،1391
 • تحقیقات زیستی در پرتاب راکت کاوش 4  - علیدوست ، عربیان - 1389
 • تحقیقات زیستی در پرتاب محموله کاوشگر 6 - علیدوست ، عربیان ، نجفی - 1391

 

فعالیت‌های آموزشی

  عناوین دروس

 • مولکولی پیشرفته / کارشناسی ارشد
 • بیوانفورماتیک / کارشناسی ارشد
 • کشت سلول و بافت / کارشناسی ارشد
 • مهندسی ژنتیک / کارشناسی ارشد
 • ژنتیک ایمنی / کارشناسی ارشد
 • ژنتیک جمعیت  / کارشناسی ارشد
 • سیتوژنتیک  / کارشناسی
 • ژنتیک  / کارشناسی
 • ژنتیک انسانی  / کارشناسی
 • کاربرد کامپیوتر برای علوم زیستی  / کارشناسی

 

پروژه‌های دانشجویی

 • راهنمایی پایان نامه دکتری در سال جاری تمایز سلول های بنیادی بافت چربی به سلول های فیبروبلاست پوستی در شرایط بی وزنی  - فرید ابن رسولی - 1395
 • راهنمایی پایان نامه دکتری تمایز سلول های بنیادی بافت چربی به سلول های شبه عصبی در شرایط بی وزنی  - وجیهه زرین پور - 1395
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر شرایط بی وزنی بر بیان ژن های مارکر رگ زایی در سلول های اندوتلیال مشتق از عروق بند ناف انسان  - هما دادگر - 1393
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر شرایط بی وزنی بر بیان ژن های مارکر پوست در سلول های بنیادی مشتق از چربی - فائزه محمد زاده - 1394
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه و بررسی نفوذ و رشد سلول استرومایی مغز استخوان روی یک نوع داربست در شرایط مختلف گرانشی - ارمین احمدی - 1392
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی و ساخت هیدروژل با پایه ی پلیمرهای طبیعی به منظور به کارگیری در مهندسی بافت غضروف - بیتا نصیری - 1392
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه بیان ژن های ENOS و Tie1 در بافت سرطان سینه - قلی زاده - 1393
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه تأثیر بی وزنی بر روی بیان ژنهای ماتریکس متالو پروتئیناز 9، 19 و 27 و ژن TIMP3 در لاین سلولی سرطان سینه - آزاده یوسفی - 1394
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه تأثیر بی وزنی بر روی بیان ژنهای ماتریکس متالو پروتئیناز 2 ،3 ،11 و15 و ژن  TIMP-2 در لاین سلولی سرطان سینه - زهرا قربانی  - 1395
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه تأثیر بی وزنی بر روی بیان ژنهای ماتریکس متالو پروتئیناز 1، 8، 23 و 28 وژن TIMP1 در لاین سلولی سرطان سینه - الناز رضائی  - 1395
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه اثر بی وزنی بر بیان ژن های cyclophin A و tie1 در سلول های پیشساز اندوتلیال  - حمید تفویضی - 1394
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه بیان ژن های VEGFو VCAM در سرم خون افراد مبتلا به سرطان سینه  - عاطفه بانی - 1394
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مطالعه بیان ژن های tie2 و Ve-cadherin در سرم خون افراد مبتلا به سرطان سینه - نرجس اصغری - 1394
 • مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد بررسي ميزان شيوع موتاسيون ژن PTEN (اگزون هاي 7 و 8 و 9) در بيماران ايراني مبتلا به سرطان كلوركتال   - مريم فيروزي - 1389
 • مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد استفاده از واقعیت مجازی در درمان هراس از پرواز   - پروین اسلامی - 1391
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد شبیه سازی رفتار یک حسگر زیستی با کاربرد فضایی بوسیله ابزار چند مقیاسی - سید محمدعلی منظورالاجداد - 1393
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی و شبیه سازی حسگر زیستی مبتنی بر ریزتیر یک سر گیردار - محمد حبیبی - 1393
 

حاضرین در سایت

ما 25 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی درباره پژوهشگاه افراد اعضای هیئت علمی زهرا حاج‌ابراهیمی