مقاله های سال 1392

مقالات سال 1392

1. سلماسی، عاطفه، شادآرام، عبدلله و سیدشمس‌طالقانی، سیدآرش، «بررسی تأثیر مکان قراردهی عملگر پلاسمایی در افزایش کارایی ایرفویل،» بیست و یکمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران: اردیبهشت 1392.

2. میثم محمدی امین، قدیر‌ دهكردی، بهزاد و حدادپور، حسن. «تحلیل ویژه جریان تراکم‌پذیر ناپایا حول بال سه بعدی با استفاده از معادلات انتگرال مرزی گسسته،» بیست و یکمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران: اردیبهشت 1392.

3. عربیان، مائده، حاج ابراهیمی، زهرا، علی‌دوست، لیلا، نجفی، لیلا و حسن‌پور، حلیمه، «ایمنی زیستی فضانوردان در برابر تشعشعات کیهانی،» همایش ملی بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی، تهران: تیر 1392.

4. حسن‌پور، حلیمه، حاج‌ابراهیمی، زهرا، علیدوست‌، لیلا و عربیان، مائده. «کشت گیاهان در فضا و نقش آنها در ایمنی زیستی فضانورد،» همایش علمی بیوتکنولوژی، دانشگاه تهران، تیر 1392.

5. صادقی‌كیا، فاطمه، حجت‌كاشانی، فرخ و راشد، جلیل، «تحلیل آنتن پلاسمای ستونی با تحریك موج سطحی،» نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سال دهم، شماره 1، بهار و تابستان 1392.

6. مرآتی، محمدجواد، نیکنام، وحید، حسن‌پور، حلیمه، میرمعصومی، مسعود و آریان، زهرا، «بررسی اثر تنش شوری بررشد و تعدیل کننده های اسمزی در گیاه پونه معطر،» تنش شوری در گیاهان و راهکارهای مقابله با آن، آذربایجان: شهریور 1392.

7. کمالی مقدم ، رامین، نوری، سحر، سلیمی، محمدرضا، شیدا، مجتبی و حسینی، سیدامیر، «ارزیابی حل معادلات لایه مرزی و روابط مهندسی در گرمایش آیرودینامیکی اجسام متقارن محوری بازگشتی،» نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری فضایی، سال ششم، شماره 3، شماره (پیاپی 16)، پاییز 1392.

8. سیدشمس‌طالقانی، سیدآرش، شادآرام، عبدالله، میرزایی، مسعود، «مطالعه تجربی کنترل ریزش گردابه به وسیله عملگرهای پلاسمایی،» نشریه مهندسی مکانیک تبریز، دوره 42، شماره 2، زمستان 1392، ص.ص 45-54.

9. حسن‌پور، حلیمه و قلخانی، عفت. «حفاظت زیستی گیاهان در برابر تشعشعات یون ساز،» سومین کنفرانس ملی تشعشعات فضایی، پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی، تهران: دی 1392.

10. حسن‌پور، حلیمه و مرآتی، محمدجواد، «حفاظت‌کننده‌های تشعشعی و ناپداری ژنومی حاصل از تشعشعات فضایی،» سومین کنفرانس ملی تشعشعات فضایی، پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی، تهران: دی 1392.

11. علیزاده‌یزدی، مهدی، طاهای‌ابدی، محمد و ابراهیمی، محمد، «شبیه‌سازی پیروشوك ناشی از جدایش كاوشگر فضایی براساس سیگنال موجك برای شیكر الكترومغناطیسی،» سومین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات، تهران، دی 1392.

12. Mohammadi, A.,  Tayefi, M. and  Kashani, H., “Rate Regulation of a Suborbital Reentry Payload by Moving  Mass Actuators,” ISI, Journal of Aerospace Engineering, Vol. 227,  No. 1, January 2013, pp. 80-92.

13. Tahsini, A. M., “Turbulence and Additive Effects on Ignition Delay in Supersonic Combustion,” Journal of Aerospace Engineering, Vol. 227, No. 1, January 2013, pp. 93-99.

14. Fazilati, J. and Ovesy, H. R., “Parametric Instability of Laminated Longitudinally Stiffened Curved Panels with Cutout using Higher Order FSM,” ISI, Composite Structures, Vol. 95, January 2013, Pages 691–696.

15. Tahsini, A. M., “Heat Release Effects on Drag Reduction in High Speed Flows,” ISI, International Journal of Heat and Mass Ttransfer, Vol. 57, Issue 2, February 2013, pp. 657–661.

16. Tahsini, A. M., “Ignition Time Delay in Swirling Supersonic Flow Combustion,” ISI, Acta Astronautica, Vol. 83, 2013, pp. 91-96.

17. Ghannadpour, S. A. M., Mohammadi, B. and Fazilati, J., “Bending, Buckling and Vibration Problems of Nonlocal Euler Beams Using Ritz Method,” ISI, Composite Structures, Vol. 96, February 2013, pp 584–589.

18. Moghaddam, M. J., Soltani, M. R. and Farsi, M. A., “Sequence Planning for Stamping Operations in Progressive Dies,” ISI,  Journal of Intelligent Manufacturing,Vol. 16, No. 4,  June 2013, pp. 499-513.

19. Ovesya, H. R. and Fazilati, J., “Parametric Instability Analysis of Laminated Composite Panels Subjected To Non‏-Uniform In‏-Plane Load,” ISI, Composite Structures, Agust 2013.

20. Abbas-zade Tehrani, N., “Articles Implementing a Spatial Model of Urban Carrying Capacity Load Number (UCCLN) to Monitor the Environmental Loads of Urbaneco systems Case Study: Tehran Metropolis,” ISI, Ecological Indicators, September 2013.

21. Kazemi, H., Golroo, A.A. and Mahmoudi, H., “Lability for Space Debris in the Frame Work of Private International Space Law,” 64rd International Astronautical Congress IAC 2013, September 2013.

22. Golroo, A.A., “Emerging Space Nations and International Cooperation for Space Debris Mitigation and Removal,” 64rd International Astronautical Congress IAC 2013, September 2013.

23. Mohammadi, A., Taefi, M. and Ebrahimi, M., “Robust Sliding Mode Ccontrol of A Moving-Mass Actuated Suborbital Reentry Biological Payload,” 64rd International Astronautical Congress Beijing, China, September 2013.

24. Rasi Marzabadi, F., Meshkani, R., Pouryavi, H. and Ebrahimi M., “Experimental Study of Parachute Aerodynamics,” Experimental Fluid Mechanics 2013 Czech Republic, September 2013.

25. H. kashani, “Parametric Study of Nonlinear Behavior of Jenkins Element using Harmonic Balance,” 11th International Conference on Vibration Problems, Lisbon, Portugal, Septamber 2013. 

26. Hassanpour, H. and Razavi, K., “Effect of Penconazole on the Pulegone Reductase Gene Expression of Drought –Stressed Mentha Pulegium,” International Congress on Natural Products,” Septamber 2013.

27. Hassanpour, H., “Effect of Penconazole on Growth Parameters and Essential Oil Composition in Pennyroyal (Mentha pulegium L.),” International Congress on Natural Products,” Septamber 2013.

28. Hosseini Istadeh, K., Kalantarinejad, R., Aghaei, M. J. and Soleymani Yazdi, M. R. “Computational Investigation on H2S Adsorption on the CNT Channel of Conductometric Gas Sensor,” ISI, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience,Vol.10, No. 11,  Septamber 2013, pp. 2708–2713.

29. Ovesy, H.R. and Fazilati, J. “Parametric Instability Analysis of Moderately Thick  FGM Cylindrical Panels using FSM,” ISI, Computers & Structures, Vol. 108–109, October 2012, pp. 135–143.

30. Salmasi, A., Shadaram, A. and Shams-Taleghani, S. A. S., “Effect of Plasma Actuator Placement on the Airfoil  Efficiency at Poststall Angles of Attack,” IEEE Transaction on Plasma science, Vol. 41, Issue 10, October 2013, pp. 3079-3085.

31. GHamarian, A. and Zarei, H. R., “Experimental and Numerical Crashworthiness Investigation of Empty...,” ISI, Experimental Mechanics, Vol.49, Issue 10, October 2013, pp. 1312- 1319.

32. Hasanpour, H., Khavari, R. A., Niknam, V., Najafi, F. and Razavi, Kh. “Penconazole Induced Changes in Photosynthesis, Ion Acquisition and Protein Profile of Mentha Pulegium L. under Drought Stress,” ISI, Physiology and Molecular Biology of Plant India, Vol. 19, Issue 4, October 2013, pp 489-498.

33. Kamali Moghadam, R. and Salimi, M. R., “Integral Matrix Procedure for Laminar Boundary Layer Flow over Axisymmetric Bodies with Real Gas Effects,” 15th Conference On Fluid Dynamics, November 2013.

34. Rasi Marzabadi, F. and Soltani, M.R., “Experimental Study of Plunging Oscillation on A Wind Turbine Blade Section,” 15th Conference On Fluid Dynamics, Bandar Abbs, IRAN, November 2013.

35. Tahsini, A. M. and Tadayon-Mousavi, S. “Unsteadiness Effects on Variable Thrust Nozzle Performance,” International Conference on Fluid Mechanics, Heat Transfer and Thermodynamics, Estanboul, December 2013.

36. Tahsini, A. M., “Nitrogen Effects on Ignition Delay Time in Supersonic Premixed and Diffusion Flames,” International Conference on Fluid Mechanics, Heat Transfer and Thermodynamics, Estanboul, December 2013.

37. Tahsini, A. M. and Hosseini, S. A., “An Accurate Prediction of Surface Temperature History in a Supersonic Flight,” ICFDT 2013: International Conference on Fluid Dynamics and Thermodynamics, Estanboul, December 2013.

38. Mohammadi-Amin, M. and Hosseini, S. A., “Aerothermodynamic Analysis of a Generic Reentry Capsule with, Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator,” International Conference on Industrial and Mechanical Engineering, United Arab Emirates, Jounary 2014.

39. Tahsini, A. M., “The Response of the Supersonic Reacting Mixing Layer to the Inflow Fluctuations,” AIAA Science and Technology Forum and Exposition 2014, United States of America, Jounary 2014.

40. Tahsini, A. M. and Tadayon- Mousavi, S., “Investigation of the Validity of the Spalart‏-Allmaras Turbulence Model for Confined Impinging Slot Jets,” AIAA Science and Technology Forum and Exposition 2014, United States of America, Jounary 2014.

41. Hajebrahimi, Z., Soltani, H., Arabian, M Nasri,. S. and Aboutaleb, N., “Thoracic Aorta Contracting Response to Microgravity Simulation: Role of L‏-Type Calcium Channels,” International Conference on Life Science and Biological Engineering, osaka, Japan, December 2013. 

42. Aliparast, P. and Koozehkanani, Z. D., “A Current Mode Active Pixel with High Sensitivity Pinned PD in Standard CMOS Process for Smart Image Sensors,” ISI, Microelectronics Journal Elsevier, Vol. 44, Issue 12, December 2013, pp. 1208–1214.

43. Aliparast, P., Niknahad, F. and Zarifi, M, H., “Design of a Current‐Mode CMOS Image Sensor Based on Standard CMOS Process with on Pixel Color Separation,” Advances in Microelectronic Engineering (AIME), Vol. 2, Issue 1, January 2014, pp. 20-26.

44. Tahsini, A.M., “Transient Burning of Non‏-Charring Materials in Boundary Layer Diffusion Flames,” Journal of Aerospace Engineering (SAGE), Vol. 228, No. 4, March 2014, pp. 586-593.

45. Tahsini, A.M., “Parametric Study of the Effect of Exothermic Coating Properties on Blunt Nose Drag Reduction in Hypersonic Flights,” Journal of Aerospace Engineering (SAGE), Vol. 228, No. 4, March 2014.

 

حاضرین در سایت

ما 22 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی مقاله های سال 1392