مقاله های سال 1391

مقالات سال 1391

1. ترابی، فرشید و فارسی، محمدعلی. «بهینه‌سازی قابلیت اطمینان سامانه‌های سری-موازی با اجزای جایگزین غیرفعال به کمک الگوریتم ژنتیک،» کنفرانس بین‌المللی کیفیت، تهران،  آذر 91.

2. فارسی، محمدعلی، ابوالفتحی، نیلا و نوری، سحر. «بهینه‌سازی قابلیت اطمینان سامانه‌های دارای پشتیبان آماده به کار از نوع گرم،» کنفرانس بین‌المللی کیفیت، تهران، آذر 91.

3. سیدشمس طالقانی، سیدآرش، شادآرام، عیدال و میرزایی، مسعود. «مطالعه تجربی تاثیر پارامترهای هندسی و الکتریکی در مشخصه‌های جریان یونی القایی توسط عملگرهای پلاسمایی،» فصلنامه مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس، سال 12، شماره 5، دی 91، ص.ص. 145-132.

4. کمالی‌مقدم، رامین و سلیمی، محمدرضا. «حل جریان ماورای صوت حول اجسام متقارن- محوری بازگشتی با استفاده از معادلات لایه مرزی آرام به روش ماتریس انتگرالی،» اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرودینامیک، تهران، پژوهشکده سازمان صنایع هوایی، مهر 91.

5. راثی‌ مرزآبادی، فائزه، مشکانی، رضا، پوریاوی، حسین و ابراهیمی، محمد. «تصحیح ضرایب آیرودینامیکی مجموعه چتر فرود محموله فضایی با استفاده از آزمون‌های پرتابی،» اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرودینامیک، پژوهشکده سازمان صنایع هوایی، تهران، مهر 91.

6. نوری، سحر، حسینی، سیدامیر و شیدا، مجتبی. «بررسی تأثیر شبکه‌بندی در محاسبه گرمایش آیرودینامیکی در رژیم ماورای صوت به روش تقریب مهندسی،» اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک- هیدرودینامیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران مهر 91.

7. نوری، سحر و  کریمی، نیما. «تحلیل آیرودینامیکی و شبیه‌سازی پروازی جدایش یک محموله فضایی با استفاده از شبکه متحرک،»  اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک- هیدرودینامیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، مهر 91.

8. فارسی، محمدعلی و صفدری، جعفر. «محاسبه قابلیت اطمینان اتصالات مكانیكی یك محموله فضایی،» كنفرانس بین‌المللی مهندسی مكانیك و فناوری‌های پیشرفته، اصفهان، مهر 91.

9. جولایی مقدم، محمد، فارسی، محمدعلی و سلیمانی، محمدرضا. «بهینه‌سازی طراحی چیدمان ایستگاه‌های كاری در قالب‌های مرحله‌ای برش و برجسته‌كاری با استفاده از تئوری فازی،» كنفرانس بین‌المللی مهندسی مكانیك و فناوری‌های پیشرفته، اصفهان، مهر 91.

10. فارسی، محمدعلی و بختیاری. «بررسی قابلیت اطمینان مكانیزم یك پنل خورشیدی بر اساس روش FTA و BDD،» كنفرانس بین‌المللی مهندسی مكانیك و فناوری‌های پیشرفته، اصفهان، مهر 91.

11. طاهای ابدی، محمد، فتحی، محسن و طائفی، مرتضی. «مدل‌سازی دینامیکی سازۀ انعطاف‌پذیر ماهواره‌بر،» کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و فناوری‌های پیشرفته، اصفهان، مهر 91.

12. آریایی‌فر، نادر، قمریان، علی، طاهای ابدی، محمد، فارسی، محمدعلی، «تحلیل استحکامی و فروریزشی بدنه یک کاوشگر فضایی تحت بارگذاری‌های خارجی،» کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و فناوری‌های پیشرفته، اصفهان، مهر 91.

13. حسینی، سیدامیر، نوری، سحر، ابراهیمی، محمد. «تحلیل گرمایش آیرودینامیکی محموله و اجزای خارجی متصل به آن در فاز خروج و بازگشت به جو،» کنفرانس بین‌‌المللی مهندسی مکانیک و فناوری‌های پیشرفته، اصفهان، مهر 91.

14. عبدالهی‌پور، سهیلا، اعتمادی، فخری و ابراهیمی، محمد. «بررسی آیرودینامیکی جریان حول بدنه استوانه‌ای به منظور پایدارسازی یک جسم ذاتاً ناپایدار،» کنفرانس بین‌‌المللی مهندسی مکانیک و فناوری‌های پیشرفته، اصفهان، مهر 91.

15. رضازاده، یداله و طاهای ابدی، محمد. «عوامل مؤثر بر آشکارسازی عیوب سازه براساس امپدانس الکترومکانیک مبدل پیزوالکتریک،» کنفرانس بین‌‌المللی مهندسی مکانیک و فناوری‌های پیشرفته، اصفهان، مهر 91.

16. محمدی‌امین، میثم. «آشنایی با پدیده اندرکنش شوک - لایه مرزی،» نشریه مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران، سال 21، شماره 85، مهر 91. 

17. حاج‌ابراهیمی، زهرا، علیدوست، لیلا، عربیان، مائده، نجفی، لیلا، ابراهیمی، محمد و بهرامی، محسن. «بررسی اثرات ناشی از هایپرگراویتی و استرس پرتاب بر عملکرد رده‌های سلولی مختلف در راکت کاوش،» هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، شهریور 91.

18. حاج‌ابراهیمی، زهرا، علیدوست، لیلا، عربیان، مائده، نجفی، لیلا، رئیسی، کامران و ابراهیمی، محمد. «بررسی سامانه قلبی عروقی میمون نژاد رزوس در شرایط هایپرگراویتی،» هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه شهید باهنر،  کرمان، شهریور 91.

19. کلانتری‌نژاد، رضا. «نانوفناوری محاسباتی،» اولین کنفرانس فناوری نانو و کاربردهای آن در کشاورزی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی و محیط زیست دانشگاه تهران- پردیس کرج، اردیبهشت 91. 

20. راثی مرزآبادی، فائزه، ابراهیمی، محمد و آریایی‌فر، نادر. «اندازه‌گیری کارآیی سامانه پیشرانش یک ریزپرنده،» بیستمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه شیراز، اردیبهشت 91.

کاظمی، حمید و گلرو، علی‌اکبر. «بررسی فرآیند اصول و مبانی مسئولیت فضایی،» نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری فضایی، سال پنجم، شماره 2 (پیاپی 11)، پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی، تابستان 91.

21. Tahsini, A., “Piloted ignition of solid fuels in turbulent back-step flows,” Journal of Aerospace Science and Technology, Vol. 18, Issue 1, April–May 2012, pp. 8–14.

22. Moradi, F. and  Kalantarinejad, R., “A Molecular Dynamics Simulation of  Water Transport Through C and  SiC Nanotubes: Application for Desalination,” International Journal of  Nanodimensions, Vol. 2, Issue 3, January 2012, p. 151 

23. Tahsini, A.M., “Turbulence and Additive Effects on Ignition Delay in Supersonic Combustion,” Journal of Aerospace Engineering, Vol. 227, No. 1, January 2013, pp. 93-99.

24. Mohammadi, A., Tayefi, M. and Kashani, H., “Rate Regulation of a Suborbital Reentry Payload by Moving  Mass Actuators,” Journal of Aerospace Engineering, January 2012.

25. Tahsini, A.M., “Heat Release Effects on Drag Reduction in High Speed Flows,” International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 57, Issue 2, February 2013, pp. 657–661.

26. Tahsini, A.M., “Ignition Time Delay in Swirling Supersonic Flow Combustion,” Acta Astronautica, Vol. 83, 2012, pp. 91-96.

27. Shafiei, S.S., Solati-Hashjin, M., RahimZadeh, H., Kalantarinejad, R. and Samadi-Kuchaksarai, A., “Synthesis and Preparation of Nanosystem Based on Anionic Clays (LDH) and Green Tea Catechin and Evaluation of its Anticancer Effects on Cancerous Cell Line,” 19th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Mashhad, Iran, February 2013.

28. Mohammadi-Amin, M. and Ghadiri, B., “An Aeroelastic Metamodel Based on Experimental Data for Flutter Prediction of Swept Rectangular Wings,” Journal of Applied Fluid Mechanics, Vol. 6, Issue 1, July 2013, pp. 115-120

29. Tahsini, A.M., “Burning Rate Response of Solid Fuels in Laminar Boundary Layer,” International Conference on Fluid Mechanics, Heat Transfer and Thermodynamics, Thailand, December 2012.

30. Tahsini, A.M. and Tadayyon-Mosavi, S., “Laminar Impinging Jet Heat Transfer for Curved Plates,” International Conference on Fluid Mechanics, Heat Transfer and Thermodynamics, Thailand, December 2012.

31. Tahsini, A.M. and Tadayyon-Mosavi, S., “Parametric Study of Confined Turbulent Impinging Slot Jets Upon a Flat Plate,” International Conference on Fluid Mechanics, Heat Transfer and Thermodynamics, Thailand, December 2012.

32. Borzabadi, A.H., SaadatiFard, O. and Hashemi Mehne, S.H., “A Hybrid Algorithm for Approximate Optimal Control of Nonlinear Fredholm Integral Equations,” International Journal of Computer, Vol. 89, Issue 16, October 2012, pp. 2259-2273.

33. Rasi Marzabadi, F., “Effect of Plunging Oscillation on an Offshore Wind Turbine Blade Section,” International Conference on Fluids and Thermal Engineering, Bali, Indonesia, October 2012.

34. Noori, S., Hosseini, S.A. and Ebrahimi, M., “An approximate Engineering Method for Aerodynamic Heating solution around Blunt Body Nose,” International Conference on Fluids and Thermal Engineering, Bali, Indonesia, October 2012.

35. Kasaeian, S.A.A. and Alikhani, A., “Integral Second-order Sliding Mode for Aerospace Launch Vehicle by Using Terminal Sliding Mode Idea,” International Conference on Mechanical Engineering and Advanced Technology, Isfahan, Iran, October 2012.

36. Kazemi, H., Mahbmoudi, S.H. and Golrou, A. A., “Towards a New International Space Liability Recime Along side the Liability Convention,” 63rd International Astronautical Congress, Naples, Italy, November 2012.

37. Tayefi, M. and Mohammadi, A. “Linear Quadratic Rate Regulation of a Moving-Mass Actuated Suborbital Reentry Payload,” International Conference on Mechanical Engineering and Advanced Technology, October 2012.

38. Mohammadi, A. and Tayefi, M., “Moving Mass Control System in Conjunction with BELBIC for Rate Regulation of Suborbital Reentry Payloads,” Journal of Systems and Control Engineering, Vol. 23, No. 9, October 2012, pp. 1183-1192.

39. Jafari, F., Mohammadi-Amin, M., Sedegipour, L. and Taheri, A., “Ann-Based Clinical Decision Support System for Treatment Planning of Maxillary Implant –Supported Prostheses,” European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, Otrish, September 2012.

40. Tayefi,  M., Mohammadi, A. and Ebrahimi, M., “Development of a Space Launch Vehicle 6dof Multipurpose Simulation Software,” 18th AIAA/3AF International Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference, Toulouse, France, September 2012.

41. Mohammadi, A., Tayefi, M. and Ebrahimi, M., “Developing an Emotional Intelligent Controller for Space Launch Vehicle Application,” 18th AIAA/3AF International Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference, Toulouse, France, September 2012.

42. Mohammadi-Amin, M. Razi, M. and Ghadiri, B., “Nonlinear Aeroelastic Analysis of Swept Wings in Compressible flow Via the Harmonic Balance Method,” 28th International Congress of the Aeronautical Sciences, Australia, September 2012.

43. Mahmoudi, S.H., “Developing Countries and Their Contribution to the Development,” Toulouse Space Show 2012, France, June 2012.

44. Kashani, H. and Nobari, A.S., “A New Time-Domain Approach for Structural Nonlinearity Identification,” 3rd International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering, July 2012.

45. Hajebrahimi, Z., Movahedin, M. and Molla, S.J., “Introducing NT3 and Trkc Genes by Electroporation Technique in rat Bone Marrow Stromal Cells,” Malaysia International Biological Symposium, July 2012.

46. Hajebrahimi, Z., Arabian, M., Alidost, L., Najafi, L. and Ebrahimi, M., “The Role of Antioxidant Diet in Protection from Cosmic Rays Radiation,” 39th COSPAR Scientific Assembly, Masore, India, 14-22 July 2012. 

47. Hajebrahimi, Z., Arabian, M., Alidost, L., Najafi, L. and Ebrahimi, M., “Cardiac Responses of Rhesus Monkeys to Hypergravity,” 39th COSPAR Scientific Assembly, Masore, India, 14-22 July 2012. 

48. Sadeghikia, F., Hashemi Mehne, S.H. and Ebrahimi, M. “Circular Array of Inverted F Antennas,” 32nd Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS), Moscow, Russia, August 2012.

49. Alikhani, A. AND Vali, M., “Sliding Mode Control of a Cable-Driven Robot via Double-Integrator Sliding Surface,” International Conference on Control, Robotics and Cybernetics, Cape Town, South Africa, 2012.

50. Taha–Abadi, M., “Effects of Microstructure on Fiber-Matrix Debonding of Metal Matrix Composites,” The 6th International Conference on Quantum, Nano and Micro Technologies, Rome, Italy, August 2012.

51. Taha–Abadi, M., “Effects of Microstructure on Fiber-Matrix Debonding of Metal Matrix Composites,” The 6th International Conference on Quantum, Nano and Micro Technologies, Rome, Italy, August 2012.

52. Noori, S. and Shahrokhi, A., “Flow Field Characteristics of an Aero spike Nozzle Using Different Turbulence Models,” Journal JAST, August 2012.

53. Abdollahi-Pour, S., and Mani, M., “Numerical & Experimental Study of the Influence of Damage on the Aerodynamic Characteristics of Finit Wing,” 20th Annual Conference of the CFD Society of Canada, Canmore, AB, May 2012.

54. Ghamarian, A., Zareii, H., Farsi, M.A. and Ariayifar, N., “Energy Absorption of Thin-Walled Conical Tubes with Shallow Spherical Caps under Axial Loading,” 20th Annual International Conference on Mechanical Engineering, Shiraz, Iran, May 2012.

55. Noori, S., Mahdavi, F., Karimian, S.M.H., “Two Dimensional Simulation of Laminar Flow Around Two Bodies in Relative Motion,” International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology, Esfahan, Iran, June 2012.

 

حاضرین در سایت

ما 29 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی مقاله های سال 1391