مقاله های سال 1390

مقالات سال 1390

1. حسینی، سیدامیر، سحر نوری و علیرضا طلوعی. «محاسبه گرمایش آیرودینامیكی حول دماغه بیضوی اجسام بازگشت به جو در رژیم ماوراء‌صوت،» دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، دانشگاه تربیت مدرس، اسفند 1389.

2. قمریان، علی و محمدعلی فارسی. «بررسی آزمایشگاهی و شبیه‌سازی فرو‌ریزش سازه‌های جدار نازك تركیبی تحت بارگذاری محوری،» نشریه مکانیک هوافضا، خرداد 1390. 

3. محمودی، سیدهادی. «تأثیر فناوری‌های علمی بر توسعه و تحول حقوق بین‌الملل فضایی،» نشریه پژوهش حقوق سیاست، دانشگاه علامه طباطبایی، اردیبهشت 1390

4. فارسی، محمدعلی، نادر آریایی‌فر، رضا کلانتری‌نژاد و محسن بهرامی. «بررسی و تحلیل سیستم جدایش كاوشگر 3،» نشریه فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فناوری فضایی، اردیبهشت 1390.

5. قمری، مهیار و محمد طاهای ابدی، «تعیین موقعیت عیوب هندسی در ورق های نازك براساس انتشار امواج الاستیك،» كنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه، دانشگاه شریف، تیر 1390.

6. رضازاده، یداله. «تعیین شدت و موقعیت عیوب سازه براساس امپدانس الكترومكانیك مبدل پیزوالكتریك،»  كنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه، دانشگاه شریف، تیر 1390.

7. قمریان، علی. «تحلیل قابلیت اطمینان كپسول زیستی راكت‌های كاوش بر اساس معیارهای شاخص ریسك،» دومین كنفرانس قابلیت اطمینان، تهران، پژوهشگاه هوافضا، مرداد 1390.

8. قمریان، علی و محمدعلی فارسی. «تحلیل آزمایشگاهی و عددی فروریزش محوری سازه‌های جدار نازک ترکیبی،» پنجمین کنفرانس شکل‌دهی فلزات و مواد، مهر 1390.

9. رحیم‌زادگان، مجید، معین زهری، مسعود طائفی، ناصر تقی‌زاده، نسترن صابری، عباس علی‌محمدی‌سراب، احد توكلی و مهرداد اکبریان، «آشکارسازی ماهواره‌ای آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS،» نخستین همایش بین‌المللی آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی، گرگان، 4 آبان 1390.

10. صابری، نسترن، مسعود طائفی، مهدی محمودی‌فر و حیدر ابراهیمی‌فر. «بررسی مقایسه‌ای فناوری سنجش از دور و شبکه‌های حسگر بی‌سیم در پایش به هنگام آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی شمال کشور،» نخستین همایش بین‌المللی آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی، گرگان، 4 آبان 1390.

11. تقی‌زاده، ناصر، مجید رحیم‌زادگان، نسترن صابری، مسعود طائفی، مهرداد اكبریان، معین زهری، محمد حسن عبودی رضوانی و علی‌محمدی، احد توكلی. «تحلیل فضایی آتش‌سوزی‌های به وقوع پیوسته در عرصه‌های منابع طبیعی شمال کشور با استفاده از محصول آتش MODIS در دوره زمانی 2001-2010،» نخستین همایش بین‌المللی آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی، گرگان، 4 آبان 1390.

12. صدری، مریم و محمد ابراهیمی. «محاسبه میدان آکوستیک خارجی و داخلی پرتابگر،»  اولین کنفرنس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 30 آذر 1390.

13. فلاح، فمیدا، اصغر نثیر و فرشید ترابی. «کارایی روش اغتشاشات در تحلیل مواد FG تحت بار جانبی غیریکنواخت،» یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، دانشگاه شهید ستاری، اسفند 1390.

14. عروجی، امیرحسین و محمد طاهای ابدی. «شبیه‌سازی پاسخ ترمومکانیک گذرای آزمایش ترموگرافی ارتعاشی برای شناسایی جدایش بین‌لایه‌ای،» دومین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید، اسفند 1390.

15. Ghamarian, A and M. T. Abadi, “Axial Crushing Analysis of End-Capped Circular Tubes,” Thin –Walled Structures, Elsevier, January 2011.

16. Farsi, M. A., “A New Computerized System for Piercing and Bending Progressive Design,” 2nd International Conference on Mechanical, Industrial, and Manufacturing Technologies (MIMT 2011), Singapore, February 2011.

17. Farsi, M. A., “A New Computerized System for Piercing and Bending Progressive Design,” Journal Applied Mechanics and Materials, Vol. 110, No. 116, February 2011, pp. 4823-4831.

18. Noori, S. and A. Shahrokhi, “The Flow Field Characteristics of an Aerospike Nozzle Considering Turbulence Effects,” The 10th Iranian Aerospace Society Conference, at the Science and Research Tarbiat Modares University, March 2011.

19. Ghasemloo, S., S. Noori, V. Dashti and A. R. Toloei, “Approximate Viscous Shock-Layer Analysis of Axisymmetric Bodies in Perfect Gas Hypersonic,” The 10th Iranian Aerospace Society Conference, at the Science and Research Tarbiat Modares University,  March  2011. 

20. Ebrahimi, M., “Investigation of Nonlinear Acoustic Effects in Two Dimensional Open Cavity Flow,” International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (CMAE 2011), New Delhi, India, March 2011.   

21. Pasdar, A. and S.H. Hashemi Mehneh, “Intelligent Three-Phase Current Balancing Technique for Single-Phase Load Loased on Smart Metering,” Electrical power and Energy System, (ELSVIER, UK), March 2011.

22. Edalat, H., Z. Haj-Ebrahimi, M. Movahedian, M. Tavalai, S. Amiri and S. J. Mula, “P75 NTR Supression in Rat Bone Marrow Stormal Stem Cells Signification Reduced their Rate of Apoptosis During Neural Differentiatin,” Journal Neuroscience Letters, Vol. 498, Issue 1, April 2011, pp. 15-19.

23. Mahmuodi, S. H., “Lack of Encouragement for Private Human Access to Space in International Space Law,” 2nd International IAA Conference On Private Human Access to Space,(France),  May 2011.

24. Mani, M., “Numerical Investigation of Dynamic Stall Phenomenon on a Plunging Airfoil,” Computationa Methods and Experimental Measurements (CMEM2011), New Forest-UK, May and June 2011.

25. Abdollahi, S. and M. Ebrahimi, “A Numerical Investigation of Deployable Drag Surfaces used for Recovery System,” Computationa Methods and Experimental Measurements (CMEM2011), New Forest -UK, May and June 2011.

26. Farsi, M. A. “Reliability Determination of a Sounding Rocket Separation System Using Monte Carlo Simulation,” ICQR2MSE China, June 2011.

27. Rasi Marzabadi, F., “Effect of Plunging Oscillation on off Shore Wind Turbine Blade Section,” International Conference on Ocean Off Shore and Artic Engineering, June 2011.

28. Ghamarian, A., “Crashworthiness Investigation of Conical and Cylindrical End-Capped Tubes Under Quasi Static Crash,” International Journal of Crashworthiness, Vol. 17, No. 1, June 2011, pp. 19-28.

29. Farsi, M. A., B. Arezoo, V. Alizadeh and S. Mirzaei, “The Study of Spring-Backin Wipe Bending For Perforated Components,” Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, Vol. 225, No. 11, September 2011, pp. 2007-2014.

30. Farsi, M. A. and B. Arezoo, “Bending Force and Spring-Backing V-Die-Bending of Perforated Sheet-Metal Component,” Journal of the Brazilian Society of Mechanical (SCIELO Brazilian), Vol. 33, No.1 July 2011.

31. Ghamarian, A., H. R. Zareei and M. T. Abadi, “Experiment and Numerical Crashworthiness Investigation of Empty and Foam-Filled End-Capped Confical,” Thin-Walled Structures, July 2011.

32. Kaviani, R., A. Afshari, M. N. Bahrami and M. Ebrahimi, “Les of Nozzlw/ Jet Aeroacoustics,”18th International Congress on Sound and Vibration,  July 2011.

33. Kaviani, R. Farhadi, A. and M. Ebrahimi. “Les of Nozzlw/ Jet Aeroacoustics,”18th International Congress on Sound and Vibration, July 2011.

34. Javadi, Kh., “Impact of Nozzle-Clogging on the Performance of Micro-Propusion System,”4th International Symposium on Physical Science in Space, Germany, July 2011.

35. Shahrokhi, A. and S. Noori, “Flow Field Characteristics of an Aerospike Nozzle in Over-Expansion and Under-Expansion Conditions,” International Conference on Mechanical and Electrical Technology, Volumes 1–3, China, August 2011.

36. Noori, S. and S. Ghasemloo, “The Development of a New Nonequequili Brium Viscouse Shock-Layer Technique for Computing Hypersonic Flow Around Blunt-Nosed Slender Bodies,” International Conference on Mechanical and Electrical Technology, Volumes 1–3, China, August 2011.

37. Hosseini, A., S. Noori and A. R. Tolooei, “Approximate Solution Of Inviscid Flow For Prediction of Flow Characteristic Around Re-entry Vehicle,” 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies RAST 2011, Turkey, Septamber 2011.

38. Farsi, M. A., “Development of a Computerized System for Progressive Die Design,” Advanced Materials Research- (ISSN: 1022-6680), Cambridge Scientific, September 2011.

39. Tahsini, A. M., “Ignition Analysis Supersonic Turbulent Mixing Layer,” International Conference on Fluids and Thermal Engineering, Singapor September 2011.

40. Haj-Ebrahimi, Z., H. Edalat, M. Tavalai, M. Movahedian, S. Amiri and S. J. Mola, “Transplantation of P75 Down Regulated Rat Bone Marrow Cells Promotes Functional Behaviour in Rat Model of Spinal Cord Injury,” 12th International Congress of Human Genetics and the 61ST Annual American Society, July 2011.

41. Noori, S. and A. Shahrokhi, “Flow Field Characteristics of an Aerospike Nozzle Using Different Turbulence Models,” Journal of Agricultural Science and Technology (JAST), 2011.

42. Noori, S. and A. Shahrokhi, “Aerospike Nozzle Thrust Calculation in Various Flight Conditions,” Inter Islamic Network on Space Sciences and Technology (ISNET), 2011.

43. Noori, S. and A. Shahrokhi, “The Influence of different Turbulence Models on the FlowField Characteristics of an Aerospike Nozzle,” Mechanics and Materials, 2011.

44. Mahmuodi, S. H., “Challenges of Remote-Sensing Policies and Codification in Iran,” 62nd Intenational Astronaufical Congress, October 2011.

45. Ebrahimi, M., E. Amani and J. Roshanian “Derivation of a Complete Set of Equations of Motion for Coupled Slosh-Vehicle Dynamics,” 62nd Interational Astronautical Congress, October 2011.

46. Golroo, A. A. and M. Bahrami, “International Regularity Body a key to Space Tourism Success,” 62nd Intenational Astronautical Congress, October 2011.

47. Gorgin, R. and F. Fallah, “Reliability Consideration and Sensitivity Analysis of a M8 Screw,” 2nd Iranian Conference on Reliability Engineering-Reli2011, Tehran, Novamber 2011. 

48. Haj-Ebrahimi, Z., M. Arabian, L. Alidoost, L. Najafi, M. Firoozi and M. Ebrahimi, “Astronaut Protection from Cosmic Rays by Dietary Manipulations,” 1st MEFOMP International Conference of Medical Physics, October 2011.

49. Alikhani, A. R. and M. Vali, “Modeling and Robust Control of a New Large Scale Suspended Cable-Driven Robot under Input Constraint,” The 8th International Conference on Upiquitous Robots Ambient Intelligence (URAI 2011), November 2011.

50. Mohammadi, A., M. Tayefi and H. Kashani, “Rate Regulation of a Suborbital Reentry Payload by Moving Mass Actuators,” Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part G: Journal of Aerospace Engineering, 2011.

51. Rasi Marzabadi, F. and M. R. Soltani, “Experimental Study of the Boundary Layer of an Airfoil in Plunging Motion,” Journal of Acta Mechanica Sinica, 2011.

52. Moradi, F. and R. Kalantari, “A Molecular Dynamics Simulation of Water Transport Through C and SiC Nanotubes: Application for Desalination,” International Journal of Nano Dimensions, 2011.    

53. Rasi Marzabadi, F. and M. R. Soltani, “Boundary Layer Investigation of an Airfoil in Plunging Motion,” International Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials Engineering, United Arab Emirates, January 2012.

54. Abadi, M.T. “Influence of Fiber Packing on Transverse Plastic Properties of Metal Matrix Composites,” The VIII. International Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials Engineering, Zurich, Switzerland, January 2012.

55. Ghamarian, A., M. A. Farsi, N. Ariayifar and H. R. Zarei, “Optimization of End-Capped Circular Tube for Crash Energy Absorption,” Iranian Aerospace Society Conference, Shahid Sattari Aeronautical University of Science and Technology, January 2012.

56. Fallah, F. and A. Noseir, “Thermomechnaical Analysis of Functionally Graded Circular Sector Plates Using Boundary Layer Function,” International Conference on Applications and Design in Mechanical Engineering, February 2012.

57. Haj-Ebrahimi, Z., N. Movahedian and S. J. Molla, “Cloning of Neurotrophins-3 and its Receptor in Rat BMSCs,” International Conference on Advances in Biological Sciences, India, March 2012.

 

حاضرین در سایت

ما 49 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی مقاله های سال 1390