مقاله های سال 1388

مقالات سال 1388

1. کاظمی، حمید و  گلرو، علی‌اکبر.«جایگاه حقوقی تدوین کد ملی هوانوردی در زمینه ایمنی هوایی و نقش آن در کاهش هزینه‌‌های دولتی»،  همایش ملی حمل و نقل هوایی و اصلاح الگوی مصرف، محل برگزاری؟، آذر 1388.

2. رضی‌پور، فریبا و  گلرو، علی‌اکبر.«خصوصی‌سازی صنعت هوانوردی و تأثیر آن در ارتقای ایمنی و اصلاح الگوی مصرف»،  همایش ملی حمل و نقل هوایی و اصلاح الگوی مصرف، محل برگزاری؟، آذر 1388.

3. طاهری، احسان، طایفی، مرتضی و روشنی‌یان، جعفر. «مدلسازی آیرودینامیک ماهواره‌برها در شبیه‌سازی شش درجه آزادی پرواز بر مبنای نرم‌افزار ام دی»، اولین کنفرانس تخصصی شبیه‌سازی پرواز، تهران، پژوهشگاه هوافضا، آذر 1388 .

4. نسایی، سپهر، هاشمی‌مهنه، سیدحامد، رئیسی، کامران و بهرامی، محسن «روش پردازش موازی در طراحی شبیه‌سازهای پرواز گرافیکی»، اولین کنفرانس تخصصی شبیه‌سازی پرواز، تهران، پژوهشگاه هوافضا، آذر 1388.

5. امانی، احسان، طایفی، مرتضی، ابراهیمی، محمد و  روشنی‌یان، جعفر. «مدل‌سازی تلاطم پیشران مایع جهت اعمال در شبیه‌سازی پرتاب ماهواره‌بر»، اولین کنفرانس تخصصی شبیه‌سازی پرواز، تهران، پژوهشگاه هوافضا، آذر 1388.

6. رضی‌پور، فریبا و  گلرو، علی‌اکبر. «ابعاد حقوقی بهره برداری تجاری بخش خصوصی از منابع فضای ماورای جو»، نهمین كنفرانس انجمن هوافضای ایران، تهران، دانشگاه آزاد واحد علوم، تحقیقات، بهمن 1388.

7. نسایی، سپهر، رئیسی، کامران و بهرامی، محسن. «تکنیک‌های پردازش داده در شبیه‌سازی وسایل نقلیه پروازی»، نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، تهران، دانشگاه آزاد واحد علوم، تحقیقات، بهمن 1388.

8. طاهای ابدی، محمد، كاشانی، حامد و آریایی‌فر، نادر. «تحلیل سیستم موقعیت‌دهی تصادفی اجسام برای شبیه‌سازی شرایط كم‌وزنی»، فصل‌نامه علمی پژوهشی علوم و فناوری فضایی، جلد 2، شماره 3، بهار 1388.

9. Tahaye-Abadi, M., "Rheological Characterization of Continuous Fiber- Reinforced Thermoplastic Sheets at Forming Temperature," 9th Seminar on Experimental Techniques and Design in Composite Materials DTG University of Padova Vicenza (Italy), September- October 2009.

10. Ebrahimi, M., "Requirements of Developing an Automatic Collision Avoidance System (A colas) for Large Satellites," 60th International Astronautical Congress, Daejeon, Republic of Korea, October 2009.

11. Taefi, M., Taheri, E., Ebrahimi, M. and Bahrami, M.,  "After-Separation Dynamics and Stochastic Simulation of Spin- Stabilized Satellites," Aerotech 2009, Kuala Lumpure, Malaysia, November 2009

12. Hashemi-Mahne, S.H., Nesaei, S., Raissi, K. and Bahrami, M., "Parallel Processing Approach to Design a Flight Training Device," Aerotech 2009, Kuala Lumpure, Malaysia, November 2009.

13. Nesaei, S., Raissi, K. and Bahrami, M., "Data Processing Considerations in Flight Vehicle Identification," Aerotech 2009, Kuala Lumpure, Malaysia, November 2009.

14. Nazari, B., Amini, S., Deyhim, A.,  Raissi, K. and Bahrami, M., "Design Considerations for Data and Video Telemetry System on Space Launch System,"  Aerotech 2009, Kuala Lumpure, Malaysia, November 2009.

15. Amini, S., Mohammadi, A. and Ebrahimi, M., "Design a Fuzzy Controller for Hovering Maneuvers of a Quad Rotor MAV," Aerotech 2009, Kuala Lumpure, Malaysia, November 2009.

16. Tayefi, M., Raeesi, K. and  Bahrami, M., "Wind Effect on Dynamic Behavior of a Launch Vehicle," Aerotech 2009, Kuala Lumpure, Malaysia, November 2009.

17. Tahaye-Abadi, M., "Characterization of heterogeneous materials under shear loading at finite strain," Composite Structure (ISI) (Elsevire), January 2010.

 

حاضرین در سایت

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی مقاله های سال 1388