مقاله های سال 1387

مقالات سال 1387

1. طاهای ابدی، محمد،  كاشانی، حامد و آریایی‌فر، نادر. «تحلیل سینماتیكی سیستم موقعیت دهی تصادفی اجسام جهت ایجاد شرایط كم وزنی»، شانزدهمین كنفرانس سالانه (بین‌المللی) مهندسی مكانیك، كرمان- دانشگاه شهید باهنر كرمان، اردیبهشت 1387.

2. علوی، احسان،  پیله‌وری، زهرا و بهرامی، محسن. «استانداردهای سرویس هلیكوپتر اورژانس برای انتقال بیماران در مناطق شهری»، مجله دانشكده پزشكی- دانشگاه علوم پزشكی تهران، خرداد 1387.

3. اجلی، فریبا، سعیدی، محمد، مانی، محمود،  راثی مرزآبادی، فائزه و بهشتی برومند، بهناز. «تحلیل عددی ساختار جریان عبوری از داخل سوراخ صدمه دایره‌ای بر روی یك بال نامحدود»، یازدهمین كنفرانس دینامیك شاره‌ها، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، خرداد 1387.

4. بهرامی، محسن، صیدی، افسانه و زرین عضو، ایمان. «ارائه راهبردهایی مؤثر و كارآمد در توسعه علوم و فناوری هوافضای كشور»، همایش آینده‌پژوهی، دانشگاه صنعتی امیركبیر، آبان 1387.

5. زرنشان، شهرام و گلرو، علی‌اكبر. «تأملی بر تحولات حقوق امنیت هوانوردی در چارچوب ایكائو پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 در آمریكا»، همایش چشم‌انداز صنعت هوانوردی، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، آذر 1387.

6. محمدی، آیدین، طایفی، مرتضی و  روشنی‌یان، جعفر. «تلفیق روش‌های پیش تنظیم و IGM در هدایت ماهواره‌برها»،  هشتمین كنفرانس سالانه (بین‌المللی) انجمن هوافضای ایران، اصفهان، شاهین‌شهر، دانشگاه صنعتی مالك‌اشتر، بهمن و اسفند 1387.

7. حسن‌زاده، هانیه، ابراهیمی، محمد و ثقفیان، امیررضا. «شبیه‌سازی جریان‌های برشی با استفاده از پردازش موازی و روش‌های فشرده مرتبه بالا»، هشتمین کنفرانس سالانه (بین‌المللی) انجمن هوافضای ایران، اصفهان، شاهین‌شهر، دانشگاه صنعتی مالك‌اشتر، بهمن و اسفند 1387.

8. صادقی‌كیا، فاطمه، امینی، سمانه، رئیسی، كامران و  بهرامی، محسن. «طراحی و ساخت آنتن F  معكوس روی راكت كاوش برای ارسال تله‌متری»، فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فناوری‌های فضایی، جلد 2، شماره 2، زمستان 1387.

9. Nazemi, A. R., Farahi, M. H. and Mehne, H. H., "Optimal Shape Design of Iron Pole Section of Electromagnet," Physics Letters A. (Elsevier), England, April 2008.

10. Roohi, E., Rasi-Marzabadi, F. and  Farjami,Y.,"Application of the Homotopy Perturbation Method to linear and Nonlinear Fourth-Order Boundary Value Problems," Physica Scripta, IOP Publishing Journal, April 2008.

11. Mani, M., Ajalli, F. and Soltani, M. R., "An Experimental Investigation of the Reduced Frequency Effects into Pressure Coefficients of a Plunging Airfoil," Seventh International Conference on Avances Influid Mechanics, New Forest, UK (England), May 2008.

12. Rasi-Marzabadi, F., Masdari, M. and Soltani, M.R., "Application of Artificial Neural Network for the Prediction of Pressure Distribution of a Plunging Airfoil," The International Conference on Fluid Mechanics, Heat Transfer and Thermodynamics (FMHT2008), Paris-France, July 2008. 

13. Tahaye-Abadi, M., "Viscoelastic Model for Thermoforming Process of Thermoplastic Composite Sheets," 9th International Conference on Flow Processes in Composite Materials, Montreal, Canada, July 2008.

14. Javadi, KH., Darbandi, M. and Taeibi-Rahni, M., "Three- Dimensional Compressible-incompressible Turbulent Flow Simulation Using a Pressure-Based Algorithm," Computers and Fluids, Elsevier, July 2008.

15. Kalantari-Nezhad, R. and Bahrami, M., "Converging NBIC Technologies and Future Space Civilization," International Astronutical Federation 2008 – Scotland, September 2008.

16. Golrounia, A.A. and Bahrami, M., "Distination Between Militarisation  and Weaponisation of Outer Space, A Misleading Concept," 59th International  Astronautical  Congress, Glasgow- Scatland, September-October 2008. 

17. Tayefi, M. and Ebrahimi, M., "Design and Analysis of Separation Systems Based on an Optimization Approach," 47th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the NewHorizons Forum and Aerospace Exposition, Florida, 6January2009. 

18. Ajalli, F., Saeedi, M., Mani, M.,  Beheshti-Bromand, B. and  Rasi-Marzabadi, F., "Numerical Investigation of Repair Effects on the Aerodynamic Characteristics of a Circle Damaged Airfoil," 47th AIAA  Aerospace Sciences Meeting and Exhibit (Conference) Florida, January 2009.

19. Tahaye-Abadi, M. "Finit Element Analysis for Thermoforming Process of Continuous Fiber Reinforced Thermoplastic Composites," Polymer Composites, (ISI Journal), Wiley, February 2009.

20. Bahrami, M., Ebrahimi, B. and Roshanian, J., "Dynamic Sliding Mode Autopilot for Nonlinear Non-minimum Phase Flight Vehicle," Transaction of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences, Japan, February 2009.

21. Rasi.Marzabadi, F., Mani, M., Ajalli, F. and Saeedi, M., "Study of the Damage Shape on the Aerodynamics of an Airfoil," The 8th Iranian Aerospace Society Conference, Malek- Ashtar University of Technology Esfahan, Shahin Shahr, February2009. 

22. Ajalli, F., Mani, M. and Soltani, M.R., "An Experimental Analysis of the Flow Over a Plunging Airfoil in the Post Stall Region," The 8th Iranian Aerospace Society Conference, Malek- Ashtar University of Technology Esfahan, Shahin Shahr,17-19February 2009.

23. Tahaye.Abadi, M., "Micromechanical Analysis of Viscoelastic Model for Fibre-Reinforced Composites in Thermoforming Process," 2nd International Conference on Recent Advances in Material Processing Technology, Tamilnadu, India, February 2009.

24. Tahaye-Abadi, M., "Micromechanical Analysis of Stress Relaxation Response of Fiber- Reinforced Polymers," Composites and Science Technology, Elsevier, ISI, March 2009.

 

حاضرین در سایت

ما 31 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی مقاله های سال 1387