مقاله های سال 1386

مقالات سال 1386

1. پیله‌وری، زهرا، علوی، احسان و بهرامی، محسن. «استانداردهای هلیكوپتر اورژانس در انتقال بیماران در مناطق شهری»، دومین كنگره سراسری طب اورژانس- انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران، دانشگاه علوم پزشكی ایران، خرداد 1386.

2. شجاع‌مرادی، محمدحسین، علوی، احسان، ضرابی، بهمن، كاویانی، احمد و پیله‌وری، زهرا. «اقدامات پیش‌بیمارستانی در بیماران حمل شده با سرویس امداد هوایی در سال1382»، دومین كنگره سراسری طب اورژانس- انجمن علمی تخصصی طب اورژانس ایران- دانشگاه علوم پزشكی ایران ، خرداد 1386.

3. پیله‌وری، زهرا، علوی، احسان و اورنگ، كتایون. «بررسی شدت تروما در اطفال منتقل شده با هلیكوپتر امداد: ارزیابی نحوه تریاژ، اقدامات اورژانسی و پیش آگهی»، سومین كنگره طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، آبان1386.

4. پیله‌وری، زهرا، كاهه، قاسم و علوی، احسان. «طراحی سیستم‌های مخابراتی در مدیریت اورژانس از دیدگاه مهندسی كلاسیك، الاستیك و مهندسی پیش ساختی»، سومین كنگره طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، آبان 86 .

5. خزائی، سیدعلی، رضی‌پور، فریبا  و گلرو، علی‌اكبر. «چالش‌های كشورهای در حال توسعه با اجرای سیستم‌های ناوبری ماهواره‌ای جهانی (GNSS)»، همایش CNS/ATM وزارت راه و ترابری، آبان 1386.

6. رضی‌پور، فریبا، خزائی، سیدعلی و گلرو، علی‌اكبر. «بررسی حقوق موجود در زمینه استفاده از تكنولوژی ماهواره‌ای در ناوبری هوایی»، همایش CNS/ATM وزارت راه و ترابری، آبان 1386.

7. شجاع‌مرادی، محمدحسین، علوی، احسان و پیله‌وری، زهرا. «ارزیابی تأثیر انتقال با اورژانس هوایی بر پیش‌آگهی و میزان بقای بیماران ترومایی»، سومین سمینار تازه‌های طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، آبان 1386.

8. اورنگ، كتایون، پیله‌وری، زهرا  و علوی، احسان. «تأثیر عوامل تنش‌زای محیط كار بر سلامت خلبانان، متصدیان كنترل پرواز و مهمانداران»، چهارمین همایش ایمنی هوانوردی، وزارت راه و ترابری، دی 1386.

9. پیله‌وری، زهرا و علوی، احسان. «ملاحظات حقوقی در مداخلات پزشكی احتمالی حین پرواز در هواپیماهای مسافربری»، چهارمین همایش ایمنی هوانوردی، وزارت راه و ترابری، دی 1386.

10. علوی، احسان، پیله‌وری، زهرا  و اورنگ، كتایون. «رویكرد پزشكی، ارگونومیك و ایمنی صنعتی به بیماری سیمولاتور ناشی از استفاده از شبیه‌سازهای پرواز در خلبانان»، چهارمین همایش ایمنی هوانوردی، وزارت راه و ترابری، دی 1386.

11. پیله‌وری، زهرا ، علوی، احسان، نوشادی، وحید و اورنگ، كتایون. «توسعه سیستم چندعاملی مدیریت بحران حوادث غیرمترقبه با  استفاده از ICT»، كنفرانس بین‌المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی، دانشگاه تهران، دانشكده ادبیات، بهمن 1386.

12. خزائی، سیدعلی، محمودی، سیدهادی و گلرو، علی‌اكبر. «نقش ارزیابی خطر وقوع سانحه در مدیریت پیشرفته ترافیك هوایی (Advanced ATM)»، چهارمین همایش ایمنی هوانوردی، وزارت راه و ترابری، بهمن 1386.

13. رضی‌پور، فریبا و گلرو، علی‌اكبر. «ساز و كارهای لازم برای اجرایی كردن نظام‌نامه مدیریت ایمنی در ایران»، چهارمین همایش ایمنی هوانوردی، وزارت راه و ترابری، بهمن 1386.

14. زرنشان، شهرام، خزائی، سیدعلی و گلرو، علی‌اكبر. «بررسی رویه قضایی داخلی در تعیین خسارات ناشی از فوت و آسیب بدنی در سوانح هوایی»، چهارمین همایش ایمنی هوانوردی، وزارت راه و ترابری، بهمن 1386.

15. صادقی‌گیوی، زهرا و گلرو، علی اكبر. «ارتقای ایمنی با تشكیل كمیته متناظر با كمیسیون هوانوردی ایكائو در ایران»، چهارمین همایش ایمنی هوانوردی، وزارت راه و ترابری، بهمن 1386.

16. محمودی، سیدهادی و گلرو، علی اكبر. «بررسی حقوقی اختلال در نظم هواپیما از منظر ایمنی هوانوردی»، چهارمین همایش ایمنی هوانوردی، وزارت راه و ترابری، بهمن1386.

17. اجلی، فریبا، بهشتی برومند، بهناز، راثی مرزآبادی، فائزه، سعیدی، محمد، مانی، محمود و طیبی‌رهنی، محمد. «تحلیل عددی اثرات تعمیر بر روی ایرفویل بر روی بال نامحدود با صدمه دایره‌ای شكل»، هفتمین كنفرانس بین‌المللی انجمن هوافضای ایران، دانشگاه صنعتی شریف، بهمن و اسفند 1386.

18. ثقفیان، امیررضا، هانیه حسن‌زاده، محمد ابراهیمی. «بررسی فرم‌های مختلف معادلات اویلر در مختصات منحنی‌الخط با استفاده از پردازش موازی»، هفتمین كنفرانس بین‌المللی انجمن هوافضای ایران، دانشگاه صنعتی شریف، اسفند 1386.

19. صادقی‌كیا، فاطمه، بهرامی، محسن و امینی، سمانه. «تحلیل آنتن F معكوس روی راكت كاوش به عنوان فرستنده تله‌متری»، هفتمین كنفرانس بین‌المللی انجمن هوافضای ایران، دانشگاه صنعتی شریف، اسفند1386 .

20. صادقی‌گیوی، زهرا و طایفی، مرتضی. «بررسی اثر شكل دماغه در رفتار آیرودینامیكی و دینامیكی راكت‌های كاوش»، هفتمین كنفرانس بین‌المللی انجمن هوافضای ایران، دانشگاه صنعتی شریف، اسفند 1386.

21. محمودی، سیدهادی و گلرو، علی‌اكبر. «ضرورت، مبانی و الزامات تدوین قانون فضایی ملی»، هفتمین كنفرانس بین‌المللی انجمن هوافضای ایران، دانشگاه صنعتی شریف، اسفند 1386.

22. بهشتی‌برومند، بهناز، قنبریان، اسرین، صادقی‌گیوی، زهرا، احمدلو، افشین، رئیسی، كامران و بهرامی، محسن. «ملاحظات به‌كارگیری سیستم‌های تله‌متری و موقعیت‌یاب جهانی در راكت‌های كاوش»، فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فناوری فضایی، جلد 1، شماره 1، اسفند 1386.

23. Mehne, H.H., Farahi, M.H. and Esfahani, J.A., "On an Optimal Shape Design Problem to Control a Thermoelastic Deformation Under a Prescribed Thermal Treatment," Journal of Applied Mathematical Modelling, April 2007. 

24. Khademhosseini Beheshti, H. and Lankarani, H.M., "Certification by Analysis for Aircraft Seats under CFR Parts 23 and 25 Categories," 15th Annual (International) Conference on Mechanical Engineering- ISME2007,  Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, May 2007.

25. Pilehvari, Z., Alavi, E. and Fayegh, A., "Outcome Evaluation of Injured Children Transported by HEMS: the Need for the Development of a Pediatric Revised Trauma Score (PRTS)," Conference Clinical Trials-2007- Ukraine, Kiev, June 2007.

26. Rasi- Marzabadi, F., Ajalli, F., Mani, M. and Taeibi- Rahni, M.,"Numerical Aerodynamic Analysis of a Damaged Airfoil," AIAA Conference, Miami, Florida, June 2007.

27. Salmanzadeh, A., Javadi, KH. and Taeibi-Rahni, M., "Parallel Computation of Turbulent Jet-Crossflow-Interaction, Using SST Turbulence Model," 37th AIAA Fluid Dynamics Conference, Maimi, June 2007.

28. Rasi Marzabadi, F., Ajalli, F., Mani, M., Taeibi-Rahni, M., "Numerical Aerodynamic Analysis of a Damaged Airfoil with Wall Effects," 5th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics Sun City South Africa, SM5, July 2007.

29. Tahaye-Abadi, M., "Finite Element Model for Forming Process of Thermoplastic Composite Shells," 16th International Conference on Composite Materials, Kyoto- Japan, July 2007.

30. Salmanzadeh, A., Taeibi-Rahni, M., Ebrahimi, M. and Javadi, KH., "Analytical and Numerical Study of Domain Decomposition Patterns for Parallel CFD Simulation," Computational Fluid Dynamics Journal, Japan, July 2007.

31. Tahaye-Abadi, M., "Finite Element Analysis for Thermoforming Process of Continuous Fiber Reinforced Thermoplastic Composites," Polymer Composites, August 2007. 

32. Kh.Beheshti, H. and M. Lankarani, H.,"Mathematical and Hybrid Dynamic Modeling for Sled Crash Testing on Aircraft Seats under CFR Parts 23 and 25 Categories," 16th IASTED International Conference on Applied Simulation and Modeling ASM2007, Palma De Mall orca, Spain, August 2007.

33. Ebrahimi, M. and Tahsini, A.M., "Increasing ISP By Injecting Water into Combustion Chamber of a Solid Thruster," 58th International Astronautical Congress, Hyderabad, India, September 2007. 

34. A.Golrou, A.,"Satellite Navigation, the Best Tools the Most Concern, In Developing Countries," 58th International Astronautical Congress, Hyderabad, India, September 2007.

35. Tayefi, M., Roshanian, J. and Bahrami, M., "Linear Model Extraction of a Launch Vehicle by System Identification Based on Six Degrees of Freedom Simulation," The IASTED Asian Conference on Modelling and Simulation, AsiaMS 2007, Beijing, China, October 2007.

36. Alavi, E.,  Pilehvari, Z.,  Zafarghandi, M., Orang, K. and  Shojamoradi, M.H., "Correlation between Trauma Severity Scores and ICU Hospitalization Variables in Traumatic Patients Transferred by HEMS," The 3rd International Congress on Pulmonary Disease, Intensive Care & Tuberculosis, Iran. Masihe Daneshvary Hospital, October 2007.

37. Rasi.Marzabadi, F., and Soltani, M.R.,"Effect of Plunging Oscillation on the Aerodynamics of an Airfoil," Recent Advances in Experimental Fluid Mechanics Recent Advances in Expire, Vijayawada- India, March 2008.

 

حاضرین در سایت

ما 41 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی مقاله های سال 1386