مقاله های سال 1384

مقالات سال 1384

1. نصیری، نهال و رئیسی چرمكانی، كامران. «طراحی یك مولد ترموالكتریك برای هواپیمای توربوپراپ»، سیزدهمین كنفرانس بین‌المللی سالانه مهندسی مكانیك، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت 1384.

2. العلوی، هومن، رضی، محمد و فتورچی، محمدرضا. «بررسی عوامل ایجادكننده استرس در متصدیان كنترل ترافیك هوایی و خدمه پروازی». سومین كنفرانس ایمنی هوانوردی، پژوهشگاه هوافضا، تهران، آذر 1384.

3. رضی‌پور، فریبا و گلرو، علی‌اكبر. «مسئولیت سازندگان هواپیما و اجزای آن در سوانح هوایی»، سومین همایش ایمنی هوانوردی، پژوهشگاه هوافضا، تهران، آذر 1384.

4. سیدمرتضی حسینی، راحله و گلرو، علی‌اكبر. «مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی در برابر مسافران»، سومین همایش ایمنی هوانوردی، پژوهشگاه هوافضا، تهران، آذر 1384.

5. صادقی‌گیوی، زهرا، مقصودی، نوید، قنبریان، اسرین، راثی، فائزه، رئیسی، كامران و بهرامی، محسن. «مروری بر ایمنی پروازی وسایل پرتابی»، سومین همایش ایمنی هوانوردی، پژوهشگاه هوافضا، تهران، آذر 1384.

6. قنبریان، اسرین، صادقی‌گیوی، زهرا، مقصودی، نوید، راثی، فائزه، رئیسی، كامران و بهرامی، محسن. «مروری بر ایمنی زمینی وسایل پرتابی»، سومین همایش ایمنی هوانوردی، پژوهشگاه هوافضا، تهران، آذر 1384.

7. گلرو، علی‌اكبر. «ساختار ایمنی هوانوردی در كشور و نیاز به بازسازی آن براساس الگوهای بین‌المللی»، سومین همایش ایمنی هوانوردی، پژوهشگاه هوافضا، تهران، آذر 1384.

8. محمودی، سیدهادی و گلرو، علی‌اكبر. «بررسی ابعاد حقوقی استانداردها و رویه‌های پیشنهادی مصوب ایكائو»، سومین همایش ایمنی هوانوردی، آذر 1384.

9. Mirshams, M. and Amani, S., "Comparing Methods For Remote Sensing Satellite Project Validation," 5th IAA Symposium on Small Satellites for Earth Observation, Berlin, April 2005.

10. Mirshams, M., Samani, M. and Darbandi, A., "Cost and Mass Estimation Model of Small Satellite at System Design Level," 5th IAA Symposium on Small Satellites for Earth Observation, Berlin, April 2005.

11. Javadi,Kh., Javadi, A. and  Taeibi-Rahni, M., "Jet into Cross Flow Boundary Layer Control an Innovation in Gas Turbine Blade Cooling," 35th AIAA Fluid Dornomics Conf, Toronto, June 2005.

12. Nassiri, N., Seraj-Mehdizadeh, N. and Jalali, M. A., "Interplanetary Flight Using Solar Sails", 2nd International Conference on Recent Advances in Space Technologies, Istanbul, Turkey, June 2005.

13. Vahidian-Kamyad, A., Hashemi-Mehne, H. and Hashemi-Borzabadi, A., "The Best Linear Approximation for Nonlinear Systems," Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.167, No.2, August 2005.

14. Mahjoob, SH.   Javadi, KH.,  Taeibi-Rahni, M. and  Tolouei, E., "Numerical Analysis of film Cooling Phenomena," 3rd IASME/WSEAS International Conf. On fluid Mechanics and Aerodynamics (FLUIDS ‘OS’), Greece, August 2005.

15. Hashemi-. Mehne, H., Farahi, M. H. and  Esfahani, J. A., "Slot Nozzle Design with Specified Pressure in a Given Subregion by Using Embedding Method," Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.168, No.2, September 2005. 

16. Amiri Atashgah, M. A., Nassiri, N. and Bahrami, M., "Developing a Flexible 6DOF Modeling and Simulation Environment for a Sounding Rocket, ESM 2005," The 2005 European Simulation and Modeling Conference, Porto, Portugal, October 2005.

17. Hashemi-Borzabadi, A., Vahidian-Kamyad, A., Farahi, H. and Hashemi-Mehne, H., "Solving Some Optimal path Planning Problems Using an Approach Based on Measure Theory", Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.170, No.2, November 2005.

18. Tahaye-Abadi, M., Daghyani, H.R. and Fariborz, Sh., "Experimental Wrinkling Analysis in Stamp Forming of Continuous Fiber Reinforced Thermoplastic Sheets", Tehran International Congress on Manufacturing Engineering, (TICME 2005), December 2005.

19. Bahrami, M. and Kalantari Nezhad, R., "Adaptive Attitude Control of a Flexible Satellite,"1st International Symposium on Systems and Control in Aerospace and Astronautics, Harbin Institute of Technology, China, January 2006.

20. Mahjoob, Sh. and Taeibi-Rahni, M., "Parameters Affecting Turbulent Film Cooling Reynolds Averaged Navier-Stokes Computational Simulation," AIAA Journal of Thermophysics and Heat Transfer, USA, Vol.20, No.1, January 2006.

21. Mahjoob, Sh., Taeibi-Rahni, M., Javadi, kh. and Tolouei, E., "Computational Investigations of Jet Aspect Ratio Effects in Turbulent Film Cooling at Different Injection Angles,” WSEAS Transactions on Fluid Mechanics, Greece, Vol.1, January 2006.

22. Hashemi-Borzabadi, A. and Hashemi- Mehne, H., "MILP Modeling for Time Optimal Guidance To a Moving Target," Journal of Applied Mathematics and Computing, South Korea, Vol.20, No.1, January 2006.

23. Borzabadi, A., Vahidian-Kamyad, A. and Hashemi- Mehne, H., "A Different Approach for Solving the Nonlinear FredHolm Integral Equations of the Second Kind," Applied Mathematics and Computation, Elsevier, Vol.173, No.2, February 2006.

24. Hashemi-Mehne, H. Farahi, M. H. and Vahidian-Kamyad, A., "MILP Modeling for the Time Optimal Control Problem in the Case of Multiple Targets", Optimal Control Applications and Methods, John Wiley, Vol.27, No.2, March 2006.

25. Javadi, A., Bastani, D. and Taeibi-Rahni, M., "Mass Transfer During Drop Formation on the Nozzle: New Flow Expansion Model," AICHE Journal (American Institute of Chemical Engineering), Vol.52, No.3, March 2006.

 

حاضرین در سایت

ما 20 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی مقاله های سال 1384