مقاله های سال 1383

مقالات سال 1383

1.محجوب، شادی، محمود مانی، حسام‌الدین ابن‌الدین حمیدی و عبدالعلی حقیری، «مطالعه آیرودینامیكی اجسام باریك با سطح مقطع غیردایروی به روش تجربی». دوازدهمین كنفرانس سراسری و هشتمین كنفرانس بین‌المللی انجمن مكانیك ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، اردیبهشت 1383.

2.جوادی، علی‌یار و باستانی، داریوش. «مطالعه تئوری و تجربی انتقال حرارت جت‌های برخوردی»، مجموعه مقالات نهمین كنگره بین‌المللی مهندسی شیمی ایران، آذر 1383.

3.جوادی، علی‌یار و باستانی، داریوش. «مدل جدید انبساط جریان برای پیش‌بینی ضرایب انتقال جرم هنگام تشكیل قطره»، نهمین كنگره بین‌المللی مهندسی شیمی ایران، آذر 1383.

4.گلرونیا، علی‌اكبر. «مكانیزم نرخ‌گذاری بلیت در پروازهای داخلی». كنفرانس جانبی دومین نمایشگاه هوایی كیش، بهمن 1383.

5.مقصودی، نوید و بهرامی، محسن. «بررسی شكست اقتصادی هواپیمای بوئینگ 757»، اولین كنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعت حمل و نقل هوایی ایران، كیش، دی و بهمن 1383.

6.جوادی، خدایار، محمد طیبی رهنی و علی‌یار جوادی. «روشی نو جهت كنترل اختلاط اندركنش جت آشفته با جریان عرضی- كاهش نیروی پسای دیواره»، نهمین كنفرانس دینامیك شاره‌ها، دانشگاه شیراز، اسفند 1383،

7.نقیب‌لاهوتی، آرش، «مروری بر اشیای پرنده ناشناخته از دیدگاه علمی». همایش اشیای پرنده ناشناس نورانی، تهران، اسفند 1383.

8.نقیب‌لاهوتی، آرش، مهدی نظری‌نیا و الهام طلوعی. «طراحی و تحلیل عددی یك شیپوره ایروسپایك و مقایسه عملكرد آن با یك شیپوره متعارف». نهمین كنفرانس دینامیك شاره‌ها، دانشگاه شیراز، اسفند 1383.

9.Mahjoob, Sh., Mani, M. and Taeibi-Rahni, M., "Aerodynamic Analysis of Circular and Noncircular Bodies Using Computational and Semi-Empirical Methods," Journal of Aircraft, AIAA (American Institute of Aeronautics and Astronautics), Vol. 41, No. 2, USA, March-April 2004.

10.Mahjoob, Sh. and Taeibi-Rahni, M., "Computational Study of Parameters Affecting Turbulent Flat Plate Film Cooling," ASME Turbo Expo 2004, Power for Land, Sea, & Air. Vienna, Austria, June 2004.

11.Naghib-Lahouti, A., Mani, M. and Nazarinia, M., "Experimental and Numerical Aerodynamic Analysis of a Satellite Launch Vehicle with Strap-on Boosters," The Aeronautical Journal of the Royal Aeronautical Society, UK, Vol.108, No.1085, July 2004.

12.Bahrami, M., Kalantari- Nejad, R. and Khaladjzadeh, L., "A New Space Race," 55th International Astronautical Congress, Vancouver, Canada, October 2004. 

13.Bahrami, M. and Kalantari- Nejad, R., "Collision Risk ZOHREH GEO Satellite," 55th International Astronautical Congress, Vancouver, Canada, October 2004.

14. Golrounia, A. A. and Bahrami, M., "Privatization in Space a Need for new Regulations," 55th  International Astronautical Congress, Vancouver, Canada, October 2004.

15. Nassiri, N., Roushanian, J. and Haghighat, S., "Stochastic Flight Simulation Applied To a Sounding Rocket," 55th International Astronautical Congress, Vancouver, Canada, October 2004.

16.Golrounia, A. A. and Bahrami, M., "Private Sector Involvement in Space, a Need for Codification of Regulations," 55th International Astronautical Congress, Vancouver, Canada, October 2004.

17.Bahrami, M. and Kalantari- Nejad, R. "Space, A Race or A Journey," International Seminar on Satellite Technology Application Communications and Remote Sensing-Tehran, 2004.

18.Mani, M. and Mahjoob, SH., "The Performance of CFD Methods in Aerodynamic Estimation of Circular and non-Circular Bodies," International Conference of Computational Methods in Science and Engineering- Greece, November 2004.

19.Javadi, A. and Bastani, D., "Estimation of Mass Transfer During Drop Formation: New Flow Expansion Model," IMECE04 2004 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition. Anaheim, California USA, November 2004.

20.Naghib-Lahouti, A., Nazarinia, M. and Tolouei, E., "Design and CFD Analysis of an Aero spike Nozzle to Compare its Off-Design Performance with a Conventional Nozzle," International Mechanical Engineering Conference, Kuwait, December 2004. 

21.Nassiri, N., Roushanian, J. and Haghighat, S., "Design of a Multipurpose Software for 6 Dof Simulation of a Sounding Rocket Trajectory," International Mechanical Engineering Conference, Kuwait, December 2004.

22.Darbandi, M. and Zakyani, M., "Solving Turbulent Flow in Curvilinear Coordinate System Using Covariant Velocity Calculation Procedure," International Conference of Computational Methods, Singapore, December 2004. 

23.Avani, KH., "Domain Decomposition Approach for Moving Interface Phenomenon by Using BEM (Boundary Element Method)," WSEAS Conference, Fluid 2005, Udine, Italy, January 2005.

24.Farahi, M.H., Hashemi-Borzabadi, A., Hashemi- Mehne, H. and Vahidian-Kamyad, A., "Measure Theoretical Approach for Optimal Shape Design of a Nozzle," Journal of Applied Mathematics and Computing, No.1-2, January 2005.

25.Nazarinia, M., Naghib-Lahouti, A. and Tolouei, E., "Design and Numerical Analysis of Aero spike Nozzles with Different Plug Shapes to Compare their Performance with a Conventional Nozzle," Eleventh Australian International Aerospace Congress, Melbourne, March 2005.

26.Nassiri, N., Haghighat. S. and Roushanian, J., "Trajectory Simulation of a Sounding Rocket Payload During Reentry Phase," 4th International Symposium- Atmospheric Reentry Vehicles and Systems, Arcachon- France, March 2005.

 

حاضرین در سایت

ما 32 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی مقاله های سال 1383