مقاله های سال 1382

مقالات سال 1382

1.محجوب، شادی و طیبی رهنی، محمد. «مطالعه عددی اثرات حاصل از هندسه‌های تزریق شیاری و سوراخ‌های منفصل بر پدیده خنك‌كاری لایه‌ای»، هشتمین كنفرانس دینامیك شاره‌ها، دانشگاه تبریز، دانشكده فنی- گروه مهندسی مكانیك، تبریز، شهریور 1382.

2.نصیری، نهال، طلوعی، الهام، رحمانی، امیررضا و روشنیان، جعفر. «تحلیل آماری پرواز راكت كاوش از روش مونت كارلو»، چهارمین كنفرانس احتمال و فرآیندهای تصادفی، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان، شهریور 1382.

3.العلوی، هومن و حبیبی، محمدرضا. «اثرات امواج مایكروویو و میدان‌های الكترومغناطیسی بر سلامت كاركنان ایستگاه‌های رادار»، پنجمین كنفرانس سراسری و دومین كنفرانس بین‌‌المللی انجمن هوافضای ایران، شاهین شهر اصفهان، پژوهشكده هوافضا و شركت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)، بهمن 1382.

4.بهرامی، محسن و كلانتری‌نژاد، رضا. «طراحی كنترل‌كننده تطبیقی سمت برای ماهواره‌های انعطاف‌پذیر»، پنجمین كنفرانس سراسری و دومین كنفرانس بین‌‌المللی انجمن هوافضای ایران، شاهین شهر اصفهان، پژوهشكده هوافضا و شركت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)، بهمن 1382.

5.بهرامی، محسن، ثنایی، سمیرا، میرمحمدی، طاهره، برهمت، ایرج و حبیبی، محمدرضا.«آمبولانس هوایی ایران-140»، پنجمین كنفرانس سراسری و دومین كنفرانس بین‌‌المللی انجمن هوافضای ایران، شاهین شهر اصفهان، پژوهشكده هوافضا و شركت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)، بهمن 1382.

6.جوادی، خدایار، جوادی، علی‌یار، طیبی ‌رهنی، محمد و دربندی، مسعود. «شبیه‌سازی عددی پدیده خنك‌كاری لایه‌ای با استفاده از مدل آشفتگی RSM»، پنجمین كنفرانس سراسری و دومین كنفرانس بین‌‌المللی انجمن هوافضای ایران، شاهین شهر اصفهان، پژوهشكده هوافضا و شركت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)، بهمن 1382.

7.جوادی، خدایار، دربندی، مسعود، طیبی رهنی، محمد و جوادی، علی‌یار. «ارائه روشی نو برای حل جریان‌های آشفته تراكم‌پذیر با چگالی متغیر»، پنجمین كنفرانس سراسری و دومین كنفرانس بین‌‌المللی انجمن هوافضای ایران، شاهین شهر اصفهان، پژوهشكده هوافضا و شركت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)، بهمن 1382.

8.خلج‌زاده، لیلا و بهرامی، محسن. «قابلیت استفاده مجدد، چالشی پیش روی وسایل نقلیه فضایی»، پنجمین كنفرانس سراسری و دومین كنفرانس بین‌‌المللی انجمن هوافضای ایران، شاهین شهر اصفهان، پژوهشكده هوافضا و شركت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)، بهمن 1382.

9.رحمانی، امیررضا و بهرامی، محسن. «نسل آینده وسایل پرتاب فضایی»، پنجمین كنفرانس سراسری و دومین كنفرانس بین‌‌المللی انجمن هوافضای ایران، شاهین شهر اصفهان، پژوهشكده هوافضا و شركت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)، بهمن 1382.

10.سعیدی‌پور، حمیدرضا، ثنایی، سمیرا و پهلوان‌زاده، مهشید. «روش تحلیلی پیش‌بینی برای برنامه‌ریزی شركت هواپیمایی در ایران»، پنجمین كنفرانس سراسری و دومین كنفرانس بین‌‌المللی انجمن هوافضای ایران، شاهین شهر اصفهان، پژوهشكده هوافضا و شركت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)، بهمن 1382.

11.علوی، احسان، حبیبی، محمدرضا و ظفرقندی، مریم. «جت لگ و روش‌های پیشگیری و درمان آن»،. پنجمین كنفرانس سراسری و دومین كنفرانس بین‌‌المللی انجمن هوافضای ایران، شاهین‌شهر اصفهان، پژوهشكده هوافضا و شركت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)، بهمن 1382. 

12.گلرونیا، علی‌اكبر، «فضا ابزار توسعه پایدار در هزاره سوم»، پنجمین كنفرانس سراسری و دومین كنفرانس بین‌‌المللی انجمن هوافضای ایران، شاهین شهر اصفهان، پژوهشكده هوافضا و شركت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)، بهمن 1382.

13.محجوب، شادی و طیبی‌رهنی، محمد.«مطالعه عددی اثرات نسبت منظری سطح مقطع جت در پدیده خنك‌كاری لایه‌ای آشفته بر روی صفحه تخت»، پنجمین كنفرانس سراسری و دومین كنفرانس بین‌‌المللی انجمن هوافضای ایران، شاهین شهر اصفهان، پژوهشكده هوافضا و شركت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)، بهمن 1382.

14.میرمحمدی، طاهره، مانی، محمود و محجوب، شادی. «تخمین ضریب پسای اجسام باریك با سطح مقطع غیردایروی از طریق روابط نیمه‌تجربی»، پنجمین كنفرانس سراسری و دومین كنفرانس بین‌‌المللی انجمن هوافضای ایران، شاهین شهر اصفهان، پژوهشكده هوافضا و شركت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)، بهمن 1382.

15.نقیب‌لاهوتی، آرش، نظری‌نیا، مهدی و طلوعی، الهام. «ارزیابی مقایسه‌ای در نرم‌افزار تجاری دینامیك سیالات عددی از طریق حل چند مسئله شاخص»، پنجمین كنفرانس سراسری و دومین كنفرانس بین‌‌المللی انجمن هوافضای ایران، شاهین شهر اصفهان، پژوهشكده هوافضا و شركت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا)، بهمن 1382.

16.Darbandi, M., Taebi-Rahni, M., Schneider G. E., Javadi, Kh. And Javadi A.,"Numerical Prediction on the Interaction of a Jet and a Turbulent Boundary Layer," 33rd AIAA Fluid Dynamics Conference, Orlando Florida, June 2003.

17.Abolghasemi, M. and Jalali, M.A., "Attractors of a Rotating Viscoelastic Beam," International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol. 38, P. 739-751, July 2003.

18.Shajiee, SH. and Bahrami, M.,"Probability of Collision and risk Minimization of orbital Debries on the Galileo Satellite Constellation," 54thInternational Astronatical Congress, Germany, Bremen, September-October 2003.

19.Golrounia, A. A. and Bahrami, M.,"Legal Principles of Exploration and Use of Outer Space: Past Achievements and Future Challenges," 54th International Astronautical Congress, Germany, Bremen, September-October 2003.

20.Khaladjzadeh, L., Bahrami, M. and Golrounia, A.A.,"International Cooperation A Key To Space Tourism Development," 54th International Astronautical Congress, Germany, Bremen, September - October 2003.

21.Javdi, A., Javadi, KH., Taeibi-Rani, M., Darbani, M., "A New Approach to Improve Film Cooling Effectiveness Using Combined Jets," International Gas Turbine Congress, Tokyo, November 2003.

22. Mani, M., Naghib-Lahouti, A. and Nazarinia, M., "Experimental and Numerical Aerodynamic Analysis of a Satellite Launch Vehicle with Strap- on Boosters," 2nd International and the 5th National Conference of Iranian Aerospace Society, February 2004.

 

حاضرین در سایت

ما 47 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی مقاله های سال 1382