مقاله های سال 1381

مقالات سال 1381

1.اعوانی، خشایار، طیبی رهنی، محمد، سلطانی، محمدرضا، فرداد، عباسعلی و پ ژول، پیمان. «مطالعه تجربی دینامیك اختلاط و اندركنش ساختارهای آشفتگی در جریان‌های گازی متقاطع»، چهارمین كنفرانس سراسری انجمن هوافضای ایران، دانشگاه صنعتی امیركبیر، بهمن 1381.

2.اكبری، نوذر، مسگرپور طوسی، ابوالقاسم. «بررسی تأثیر درجه حرارت محیطی بر عملكرد موتور توربین گاز صنعتی»، چهارمین كنفرانس سراسری انجمن هوافضای ایران، دانشگاه صنعتی امیركبیر، بهمن 1381.

3.رحمانی، امیررضا، مقصودی، نوید و رئیسی، كامران. «مدل‌سازی موتور هواپیما با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی». چهارمین كنفرانس سراسری انجمن هوافضای ایران، دانشگاه صنعتی امیركبیر،  بهمن 1381.

4.غفاری، هویار، برهمت، ایرج، رئیسی، كامران و بهرامی، محسن. «انتخاب سیستم احساس نیروی فرامین برای استفاده در شبیه‌ساز هواپیمای ایران-14». چهارمین كنفرانس سراسری انجمن هوافضای ایران، دانشگاه صنعتی امیركبیر، بهمن 1381.

5.نقیب لاهوتی، آرش، نظری‌نیا، مهدی و خدیوی، طراوت. «بررسی عددی اثر شكل دماغه راكت اتصالی بر مشخصه‌های آیرودینامیكی یك وسیله پرتاب». چهارمین كنفرانس سراسری انجمن هوافضای ایران، دانشگاه صنعتی امیركبیر، بهمن 1381.

6.مقصودی، نوید، رحمانی، امیررضا، شجیعی، شروین و رئیسی، كامران. «مزایای توسعه شبیه‌سازهای پرواز برای افزایش ایمنی هوایی». دومین همایش ایمنی هوایی، پژوهشكده هوافضا، اسفند 1381.

7.نصیری، نهال، رحمانی، امیررضا. «بررسی نقش موتور هواپیما و متعلقات آن در سوانح هوایی». دومین همایش ایمنی هوایی، پژوهشكده هوافضا، اسفند 1381.

8.حجتی، محمدرضا. «بررسی مقررات حاكم بر رسیدگی به دعاوی ناشی از سوانح در حمل و نقل هوایی»، دومین همایش ایمنی هوایی، پژوهشكده هوافضا، اسفندماه 1381.

9.حجتی، محمدرضا. «سازمان هواپیمایی كشوری مجری اعمال حاكمیت دولت در حمل و نقل هوایی»، دومین همایش ایمنی هوایی، پژوهشكده هوافضا، اسفندماه 1381.

10.حجتی، محمدرضا. «ضرورت تدوین و اعمال تخلفات انتظامی جهت افزایش ایمنی پرواز»، دومین همایش ایمنی هوایی، پژوهشكده هوافضا، اسفندماه 1381.

11.حجتی، محمدرضا. «بررسی نظارت و كنترل بر خرید و نگهداری هواپیما و افزایش ایمنی پرواز»، دومین همایش ایمنی هوایی، پژوهشكده هوافضا، اسفندماه 1381.

12.حجتی، محمدرضا. «نقد و بررسی مبانی حقوقی و قانونی رأی دادگاه بدوی سقوط هواپیمای فوكر 28 در اصفهان»، دومین همایش ایمنی هوایی، پژوهشكده هوافضا، اسفند 1381.

13. رحمانی، امیررضا، مقصودی، نوید و شجیعی، شروین. «استفاده از شبكه‌های عصبی مصنوعی برای افزایش ایمنی هوایی»، دومین همایش ایمنی هوایی، پژوهشكده هوافضا، اسفند 1381.

14.شجیعی، شروین، مقصودی، نوید و رحمانی، امیررضا. «بررسی اثرات قیچی باد افقی در فاز فرود روی حركت طولی هواپیما و نقش آن در سوانح هوایی»، دومین همایش ایمنی هوایی، پژوهشكده هوافضا، اسفند 1381.

15.Jalali-Naini, S. H., "Generalized Solution For Proportional Navigation Guidance," 6th International Conference on Mechanical Engineering, K. N.Toosi University of Technology, Tehran, May 2002.

16. Avani , Kh., Taeibi-Rahni, M., Joule, P. P., Soltani, M. R. and Farhad,  A. A., "Experiments on The Structure of Turbulent Multiple Jets in a Cross Flow," ISME 2002 (10th) K.N.Toosi University of Technology, Tehran, May 2002.

17. Jalali-Naini, S.H., "Generalized Line-Of-Sight Guidance with Lead Angle," 10th Iranian Conference on Electrical Engineering. University of Tabriz, May 2002.

18.Jalali-Naini, S.H., "Analytical Solution of MLOS Guidance with a Moving Tracker," 10th Iranian Conference on Electrical Engineering. University of Tabriz, May 2002.

19.Jalali-Naini, S.H., Bahrami, M. and Ebrahimi, B., "Optimal Fixed-Interval Guidance Law with/without Velocity Constraint," 6th International Conference on Mechanical Engineering, K.N.Toosi University of Technology, Tehran, May2002. 

20.Mahjoob, Sh., Mani, M. and Taeibi-Rahni, M., "Aerodynamic Performance Analysis of Bodies with Different Cross-Sections," 20th AIAA, Aerodynamics Conference, st.Louis, Missouri, USA, 24-26 June 2002.

21.Javadi, A., Javadi, KH., Taeibi-Rahni, M. and Keimasi, M. R., "Reynolds Stress Turbulence Models for Prediction of Shear Stress Terms in Cross Flow Film Cooling-Numerical Simulation," 4th International ASME/IPSME/KSME Symposium on Computational Technology (CFD) for Fluid/Thermal/Chemical /Stress Systems and Industrial Application, Vancouver Canada, August 2002. 

22.Naghib-Lahouti, A., Khadivi, T. and Nejat, A. "Parametric Analysis of Aerodynamic Characteristics of Launch Vehicles with Strap-on-Boosters," ICAS-2002 Congress, Toronto- Canada, September 2002.

23.Mahmoudian, N., Shajiee, SH., Bahrami, M. and Moghani, T., "Space Tourism; Orbital Debris Considerations," 53rd International Astronautics Conference Texas, USA, October 2002

24.ahrami, M., Golrounia, A. A., Moghani, T. and Shajiee, SH., "Space Debris Measurement, Analysis and Study a Tool for Global Cooperations," 53rd International Astronautics Conference Texas, USA, October 2002. 

25.Jalali, A. A. and Abolghasemi, M., "Scale-free Equilibria of Self-Gravitating Gaseous Disks with Flat Rotation Curves," Astrophysical Journal, Vol. 580, P. 718-724, December 2002.

26.alali-Naini, S.H., "Generalized Explicit Guidance Law for Time-Variant High-Order Dynamics," 4th National Conference of Iranian Aerospace Society, Iran, January 2003. 

27.Jalali-Naini, S.H., "Linear Optimal N-Fixed-Interval Control Law," 4th National Conference of Iranian Aerospace Society, Amirkabir University, Iran, January 2003.

28.Jalali-Naini, S.H., "Augmented Proportional Navigation with Time-Varying Guidance Gains," 4th National Conference of Iranian Aerospace Society, Iran, January 2003.

29.Roshanian, J. and Mahmoudian, N., "Design of a Simple Nominal Trajectory Based, Reentry Guidance Algorith", 3rd International Symposium Atmospheric Reentry Vehicles and Systems, Arcachon (France), March 2003.

30.Roshanian, J. and   Mahmoudian, N., "A Simplified Reentry Guidance Method for Low Cost Vehicles," 3rd International Symposium Atmospheric Reentry Vehicles and Systems, Arcachon (France), March 2003.

31.Kamyad, A. V. and Hashemi-Mehnem, H., "A Linear Programming Approach To The Controllability of Time-Varying Systems," International Journal of Engineering Science, Iran University of  Science & Technology, Vol. 14, No. 4, P. 143-151, May 2003. 

32.Avani, KH., Taebi-Rahni, M., Joule, P.P., Soltani, M.R. and Fardad A.A., "Vortex Dynamics in a Turbulent Transverse Jets to a Cross Flow, and the Formation of Stream-wise Vorticity," ISME 2003 (11th) Ferdowsi Univ, Mashhad, May 2003.

33.Jalali-Naini, S.H., "Capture Region of 3-D IPN with Acceleration Limit," 11th Conference on Electrical Engineering. University of shiraz, May 2003.

 

حاضرین در سایت

ما 49 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی مقاله های سال 1381